Mestbeleid

Ter uitvoering van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn worden het Besluit gebruik meststoffen en het Uitvoeringsbesluit meststoffenwet aangepast. Een ontwerpbesluit is naar de kamers gestuurd (Kamerstukken II, 2017/18, 33037, nr. 289). Wijzigingen zijn o.a.: De verplichting om bij maisteelt op 1 oktober een vanggewas te telen. Dit kan door tijdens of direct na de teelt van

2018-06-28T14:01:41+01:00 28 juni 2018|Nieuwsflits|

Onteigening

Bijzondere geschiktheid in verband met de aanwezigheid van bodembestanddelen. Kosten van verlegging van gasleiding. Eliminatieregel. Bijzondere geschiktheid in verband met lagere ligging van uiterwaardgronden? Deskundigenkosten met het oog op verweer in de bestuurlijke fase dat de noodzaak van onteigening ontbreekt in verband met de mogelijkheid van zelfrealisatie. Parket HR 01-06-2018, ECLI:NL:PHR:2018:575

2018-06-28T14:00:59+01:00 28 juni 2018|Nieuwsflits|

Oneerlijke handelspraktijken

De EU komt met een voorstel voor een Richtlijn inzake oneerlijke handelspraktijken in de relatie tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen. De Commissie heeft een document opgesteld (COM (2018)173). Doel van het voorstel is het aantal gevallen van oneerlijke handelspraktijken (hierna: OHP’s) in de voedselvoorzieningsketen terug te dringen door een gemeenschappelijke minimumnorm voor bescherming in de

2018-06-20T15:03:26+01:00 20 juni 2018|Nieuwsflits|

Kalverhouderij

Het kabinet wil de kalversector een stimulans geven om door te groeien naar een robuuste, duurzame en maatschappelijk verantwoorde sector. Gekeken is naar een maatregel die al is opgenomen in het Nederlandse Plattelandsontwikkelings-programma (POP) en het beste aansluit bij de behoeften van de vleeskalversector. Het betreft investeringen in innovatie en modernisering gericht op verduurzaming. Daartoe

2018-06-20T15:02:34+01:00 20 juni 2018|Nieuwsflits|

Spuitvrije zone

De Afdeling is van oordeel dat de raad er geen blijk van heeft gegeven zich ervan te hebben vergewist of in redelijkheid doorslaggevend belang kan worden toegekend aan het voortzetten van de bestaande situatie. Daarbij is van belang dat het perceel van [appellant sub 3] direct grenst aan de gronden waarop bomen worden gekweekt, de

2018-06-12T12:02:31+01:00 12 juni 2018|Nieuwsflits|

Hoevepacht

De Hoge Raad heeft het arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden in de zaak BBL/Laarakker (TvAR 2017/5888) – twee overeenkomsten (bruikleen voor gebouwen en liberale pacht voor land) gekwalificeerd als hoevepacht – in stand gelaten en het beroep van BBL verworpen. HR 08-06-2018, ECLI:NL:HR:2018:874

2018-06-12T12:01:51+01:00 12 juni 2018|Nieuwsflits|

Paard

Koopovereenkomst met betrekking tot paard dat lijdt aan SME (staart- en maneneczeem).  Toerekenbare tekortkoming. Ontbinding, ongedaanmakingsverplichting en schadevergoeding. Hof Den Haag, 15-05-2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:1246

2018-06-05T15:48:34+01:00 5 juni 2018|Nieuwsflits|

Pacht en GLB

Verweerder heeft uit het ontbreken van een vermelding van de private overeenkomst in de Gecombineerde opgave van de verhuurder niet zonder nader onderzoek mogen afleiden dat er geen private overeenkomst was, te meer niet nu appellante in bezwaar de betreffende private overeenkomst, als bedoeld in artikel 21 van Verordening 639/2014, heeft overgelegd. Het betoog van

2018-06-05T15:47:54+01:00 5 juni 2018|Nieuwsflits|

Nieuwe pachtnormen

Op 1 juli a.s. worden de nieuwe pachtnormen weer van kracht. Deze zijn opgenomen in Kamerstukken II, 2017/18, 27924, nr. 71. Behalve in de IJsselmeerpolders (stijging 7%) gaan de pachtprijzen omlaag, tot -/- 34% (zuidelijk veehouderijgebied).

2018-06-05T15:46:55+01:00 5 juni 2018|Nieuwsflits|