PRIVACYVERKLARING IAR

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die het Instituut voor Agrarisch Recht (hierna: “IAR”) verwerkt. Het IAR doet er alles aan uw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de geldende wettelijk regels waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die het IAR verwerkt in het kader van haar werkzaamheden.

Welke persoonsgegevens verwerkt het IAR en voor welke doeleinden

Het IAR verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van haar werkzaamheden op het gebied van onderwijs, onderzoek, publicaties en geschillenbeslechting.

Onderwijs:
Met als doel het verzenden van aankondigingen van cursussen van het IAR verwerkt het IAR e-mailadressen
Met als doel het verzorgen van alle werkzaamheden rond de organisatie van een cursus verwerkt het IAR van cursisten de volgende gegevens: naam, titulatuur, geslacht, adres, woonplaats, bedrijfsnaam, correspondentieadres, factuuradres, e-mailadres en telefoonnummer.
Van docenten verwerkt het IAR de volgende gegevens: naam, titulatuur, geslacht, adres, woonplaats, bedrijfsnaam, correspondentieadres, financiële gegevens, factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer en foto.

Onderzoek:
Met als doel het verrichten van werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het onderzoek verwerkt het IAR van de opdrachtgever de volgende gegevens: naam, titulatuur, geslacht, adres, woonplaats, correspondentieadres, factuuradres, e-mailadres en telefoonnummer.

Publicaties:
Met als doel het bijhouden van abonnementen en versturen van nieuwsbrieven verwerkt het IAR e-mailadressen
Ten behoeve van het Tijdschrift voor Agrarisch Recht verwerkt het IAR van redactieleden en auteurs naam, titulatuur, geslacht, adres, woonplaats, bedrijfsnaam, correspondentieadres, e-mailadres en telefoonnummer.

Geschillen:
Voor de uitvoering van procedures (arbitrage, bindend advies, klachtencommissie Landbouw en Zorg, Geschillencommissie Landbouw en Zorg) verwerkt het IAR, indien noodzakelijk, de volgende persoonsgegevens: naam, titulatuur, geslacht, adres, woonplaats, bedrijfsnaam, correspondentieadres, e-mailadres en telefoonnummer. Daarnaast kunnen processtukken persoonsgegevens bevatten.

Verstrekken aan derden

Het IAR heeft uw persoonsgegevens zelf in beheer en verstrekt deze niet aan derden tenzij het IAR daartoe verplicht is op grond van een wettelijke bepaling of met het doel nieuwsbrieven en aankondigingen te versturen.

Voor het versturen van nieuwsbrieven en aankondigingen van cursussen maakt het IAR gebruik van MailChimp. In de mailing staat een link waarmee men zich kan afmelden voor de e-mails. MailChimp heeft haar systemen goed beveiligd en gaat vertrouwelijk om met de e-mailadressen. Het IAR heeft een verwerkingsovereenkomst gesloten met MailChimp. Ga naar privacyverklaring van MailChimp voor meer informatie.

Website IAR

De website van het IAR bevat links naar websites voor derden. Het IAR is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving van deze derden.

Om de toegankelijkheid van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestand dat tijdelijk lokaal wordt opgeslagen door uw browser.

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld en hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Wij laten uw IP-adres anonimiseren door de laatste acht cijfers van het IP-adres te maskeren. We hebben ‘gegevens delen’ laten uitzetten.

Social media

De social media knoppen op onze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken Twitter, Linkedin en Facebook . Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Wij hebben daar geen invloed op. Wij raden u aan om de privacyverklaringen van Twitter, LinkedIn en Facebook  te lezen om te weten hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Het IAR hanteert een privacybeleid. Naast technische beveiligingsmaatregelen hebben medewerkers een geheimhoudingsplicht en wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

Voor alle doeleinden bewaart het IAR persoonsgegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze verwerkt zijn en daarnaast net zo lang totdat u zelf aangeeft dat u niet meer ingeschreven wenst te staan in onze bestanden. Na uw melding worden uw gegevens verwijderd, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om uw gegevens voor een langere periode te bewaren.
Dossiers van procedures die persoonsgegevens bevatten bewaren wij tot 10 jaar tenzij er redenen zijn het dossier langer te bewaren.

Melden van datalekken

Het IAR heeft een intern protocol datalekken.

Uw rechten

Naast het recht op informatie voor welke doeleinden het IAR persoonsgegevens verwerkt heeft u ook de volgende wettelijke rechten, voor zover deze rechten van u van toepassing zijn die niet worden beperkt door de toepasselijke wetgeving:

  • Het recht op inzage in uw persoonsgegevens;
  • Het recht op rectificatie;
  • Het recht op beperking van de verwerking;
  • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens;
  • Het recht van bezwaar;
  • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens die toezicht houdt op de naleving van de wettelijk regels voor de bescherming van persoonsgegevens.

Indien u gebruik wenst te maken van uw rechten kunt u een mail sturen naar info@iar.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan te allen tijde door het IAR gewijzigd worden en wordt gepubliceerd op de website van het IAR www.iar.nl
Het is raadzaam deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de inhoud van de geldende privacyverklaring. De laatste privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 19 juni 2018.

Contact

Instituut voor Agrarisch Recht
Bezoekadres: Hesselink van Suchtelenweg 6, 6703 CT Wageningen
Postadres: Postbus 245, 6700 AE Wageningen
E-mail: info@iar.nl

Voor vragen over het privacybeleid van het IAR kunt u contact opnemen met het IAR via info@iar.nl

Download de Privacyverklaring IAR