Arbitrage

Arbitrage is particuliere rechtspraak waarbij een geschil tussen private partijen beslecht wordt door een arbitragecommissie. Een arbitraal vonnis heeft dezelfde rechtskracht als een vonnis van de burgerlijke rechter.

Bindend advies

In een bindend advies wordt door een bindend adviescommissie verplichtingen vastgelegd ter beëindiging van een geschil.

Stichting Geschillen in de Landbouw c.a.

De Stichting Geschillen in de Landbouw c.a. heeft ten doel het beslechten van geschillen in de agrarische sfeer door middel van mediation, arbitrage of bindend advies.

Tuchtrecht

Het Instituut voor Agrarisch Recht beschikt over expertise op het gebied van tuchtrecht.

Secretariaten van tuchtgerechten kunnen worden ondergebracht bij het Instituut voor Agrarisch Recht.