Over Christien Smits

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Christien Smits has created 444 blog entries.

Ontbinding pachtovereenkomst

De Princepeel verpacht ongeveer 5 ha aan de pachter. De pachter heeft gevraagd of zijn echtgenote en zoon medepachters mogen worden. De Princepeel heeft dat geweigerd en daarna heeft de pachter de medepacht bij de pachtkamer gevorderd. De Princepeel heeft een tegenvordering ingesteld om de pachtovereenkomst te laten ontbinden of beëindigen. Het hof oordeelt dat

2023-05-30T09:43:57+02:0030 mei 2023|Nieuwsflits|

Onderneming

De rechtbank is van oordeel dat het akkerbouwbedrijf ook na het overlijden van de broer aan te merken is als een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid, waarmee beoogd wordt door deelname aan het economische verkeer, winst te behalen. Tevens is de rechtbank van oordeel dat belanghebbende een ondernemer is als bedoeld in artikel

2023-05-22T09:51:43+02:0023 mei 2023|Nieuwsflits|

Kavelruil

X heeft op 28 februari 2017 een obligatoire overeenkomst tot vrijwillige kavelruil gesloten met meerdere partijen. Op dezelfde dag hebben partijen de zakenrechtelijke akte van kavelruil bij de notaris ondertekend waarbij een beroep is gedaan op de vrijstelling van artikel 15.1.l WBR. In tegenstelling tot de Rechtbank heeft het Hof in hoger beroep geoordeeld

2023-05-16T09:26:05+02:0016 mei 2023|Nieuwsflits|

Beweiden en bemesten

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft in totaal negen uitspraken gedaan over verzoeken van twee natuurorganisaties aan de provincie Overijssel om maatregelen te treffen tegen melk- en rundveehouderijen in de provincie. De natuurorganisaties willen dat de provincie optreedt tegen deze veehouderijen, omdat zij zonder vergunning hun vee in de wei laten grazen en/of mest uitrijden op hun

2023-05-08T16:28:03+02:009 mei 2023|Nieuwsflits|

Gecombineerde opgave

Op 26 april jl. is de brief van de minister van LNV aan de Tweede Kamer inzake de verlenging van de gecombineerde opgave 2023 gepubliceerd, Kamerstukken II 2022/23, 28625, nr. 349. De minister heeft, gelet op de door de introductie van nieuwe onderdelen van het GLB bij boeren en adviseurs ontstane onrust over het werk

2023-05-01T19:54:24+02:002 mei 2023|Nieuwsflits|

Btw op groente en fruit

In het Coalitieakkoord is vastgelegd dat wordt onderzocht hoe op termijn de btw op groente en fruit naar 0% kan worden verlaagd. In dit kader heeft het kabinet door extern bureau SEO een onderzoek laten verrichten om de mogelijke afbakeningsvarianten voor groente en fruit in kaart te brengen en te beoordelen. Het onderzoeksbureau heeft deze

2023-04-04T11:15:45+02:004 april 2023|Nieuwsflits|

Rekenmodel AERIUS

Vordering Stichting Stikstof Claim en maten varkenshouderij over de AERIUS Calculator afgewezen, omdat niet de Staat maar Gedeputeerde Staten deze module gebruikt bij het beoordelen van natuurvergunningsaanvragen. Ook als bedoeld is te vorderen dat de AERIUS Calculator tijdelijk niet wordt gebruikt bij het beoordelen van aanvragen van een natuurvergunning en dat de Staat deze

2023-03-27T11:31:27+02:0028 maart 2023|Nieuwsflits|

Omgevingswet

De Omgevingswet wordt per 1 januari 2024 ingevoerd. Dat is de uitkomst van de hoofdelijke stemming in de Eerste Kamer op 14 maart jl. over het Koninklijk Besluit dat de invoering op deze datum regelt. Met 41 stemmen voor (Fractie-Nanninga, D66, ChristenUnie, SGP, CDA, VVD, FVD en Fractie-Frentrop) en 29 stemmen tegen (OSF, PvdA,

2023-03-27T11:31:47+02:0021 maart 2023|Nieuwsflits|

Emissiearme stal

In deze uitspraak vernietigt de rechtbank Oost-Brabant het besluit van het college om een vergunning voor een nieuwe emissiearme rundveestal te weigeren. Het college weigerde de vergunning omdat hij dacht dat deze nieuwe stal (met meer dieren) niet zou leiden tot meer stikstofdepositie. Volgens de rechtbank staat dat onvoldoende zeker vast. Bij de uitspraak

2023-03-27T11:32:07+02:0014 maart 2023|Nieuwsflits|

Derogatie

Op 28 februari is de Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 27 februari 2023, nr. WJZ/ 26312424, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in verband met de uitvoering voor het jaar 2023 van de derogatiebeschikking 2022–2025 in de Staatscourant gepubliceerd, Stcrt. 2023, 6072. Deze regeling strekt tot wijziging van de

2023-03-27T11:32:46+02:007 maart 2023|Nieuwsflits|
Meer berichten laden