Over Christien Smits

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Christien Smits has created 490 blog entries.

Gebiedsbescherming

Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijngebieden van de minister van 22 november 2022. De rechtbank Gelderland heeft alle beroepen over Habitatrichtlijngebieden in haar arrondissement die op dat moment bij haar liepen behandeld op zittingen op 4, 11 en 12 maart 2024. De rechtbank doet in al deze zaken tegelijk uitspraak. Het wijzigingsbesluit blijft in stand. De minister is verplicht

2024-06-10T13:58:08+02:0011 juni 2024|Nieuwsflits|

Onrechtmatige daad

Onrechtmatige daad van tulpenteler jegens aardappelboer. Door onzorgvuldige handelswijze bij het beregenen van de tulpen is water terechtgekomen op het aardappelveld waar pootaardappels stonden. Hierdoor heeft de aardappelboer schade geleden die de tulpenteler moet vergoeden. Rechtbank Noord-Holland 27-03-2024, ECLI:NL:RBNHO:2024:2949.

2024-06-03T15:14:44+02:004 juni 2024|Nieuwsflits|

Didam-arrest

De regels van het Didamarrest van de Hoge Raad uit 2021 (hierna: de Didamregels) moeten worden verduidelijkt en beperkt. Dat adviseert advocaat-generaal (AG) Snijders de Hoge Raad in zijn conclusie van 24 mei 2024 in de bodemprocedure van de Didamzaak. In de eerste plaats moet de overheid volgens de AG de mogelijkheid hebben om van

2024-05-27T19:44:07+02:0028 mei 2024|Nieuwsflits|

Didam en pacht

Vastlegging reguliere pachtovereenkomsten. Geen voorovereenkomst, geen onvervulde voorwaarden, geen korte termijn afgesproken, geen korte termijn o.g.v. redelijkheid en billijkheid. Vastlegging is niet in strijd met redelijkheid en billijkheid. Geen dwaling. Geen nietigheid o.g.v. 3:40 BW vanwege handelen in strijd met Didam-arrest (Hoge Raad 26-11-2021, ECLI:NL:HR:2021:1778). Hof Arnhem-Leeuwarden 07-05-2024, ECLI:NL:GHARL:2024:3167.

2024-05-21T09:05:33+02:0021 mei 2024|Nieuwsflits|

Lelieteelt

Verbod op gebruik gewasbeschermingsmiddelen lelieteelt nabij woonwijk. Risico gezondheidsschade. Toepassing van Europeesrechtelijk voorzorgsbeginsel door kort geding rechter. Rechtbank Limburg 08-05-2024, ECLI:NL:RBLIM:2024:2330.

2024-05-13T13:07:16+02:0014 mei 2024|Nieuwsflits|

Derogatievergunning

De minister heeft de derogatievergunning voor het jaar 2020 ingetrokken omdat de melkveehouderij zich niet heeft gehouden aan de voorwaarde dat direct aansluitend en uiterlijk op 1 oktober van het desbetreffende jaar een vanggewas wordt geteeld. Bij een in maart 2021 gehouden controle werd geen (restspoor van een) vanggewas gezien. Het College houdt het

2024-05-06T14:29:01+02:007 mei 2024|Nieuwsflits|

Lbv en Lbv-plus

Op 15 april jl. is de Regeling van de Minister voor Natuur en Stikstof van 11 april 2024, nr. WJZ/ 52485693, tot wijziging van de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties voor stikstofreductie en van de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting in de Staatscourant gepubliceerd, Stcrt. 2024, nr. 12047. Met de subsidieaanvragen die in de openstellingsperiode van 3

2024-04-22T16:31:39+02:0023 april 2024|Nieuwsflits|

Evaluatie landbouwvrijstelling

Bij brief van 20 maart jl., door de Tweede Kamer gepubliceerd op 8 april jl., informeert de minister van LNV de Tweede Kamer over het rapport Evaluatie landbouwvrijstelling. De landbouwvrijstelling is geëvalueerd in het kader van de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE). De vrijstelling is beoordeeld op doeltreffendheid en doelmatigheid, daarbij zijn ook de vragen uit

2024-04-15T15:23:15+02:0016 april 2024|Nieuwsflits|

Jonge landbouwers

Op 3 april jl. is de Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 2 april 2024, nr. WJZ/ 45836066, houdende wijziging van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies 2021 en de Regeling openstelling EZK en LNV subsidies 2024 in verband met subsidie voor de vestiging van jonge landbouwers in de Staatscourant geplaatst, Stcrt. 2024,

2024-04-08T15:12:01+02:009 april 2024|Nieuwsflits|

Evenredigheidsbeginsel

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft uitspraak gedaan over de toepassing van het evenredigheidsbeginsel bij gebonden besluiten. Dat zijn besluiten waarbij het rechtsgevolg meteen volgt uit het wettelijk voorschrift waarop het besluit berust. Bij  zulke besluiten geeft het wettelijk voorschrift het bestuursorgaan geen ruimte om nog een belangenafweging in te maken. Ook

2024-04-02T10:46:29+02:002 april 2024|Nieuwsflits|
Meer berichten laden