Nieuws 2018-09-21T13:48:39+00:00

PAS

5 december 2018|Reacties uitgeschakeld voor PAS

Verzoek om een voorlopige voorziening; Wet natuurbescherming; Programma Aanpak Stikstof (PAS). Gevolgen arrest Hof van Justitie Europese Unie. Toewijzing deel verzoeken; afwijzing deel verzoeken. De voorzieningenrechter zal zich bij de beoordeling van de verzoeken om een voorlopige voorziening die aan hem zijn voorgelegd daarom blijven richten naar de lijn zoals deze is neergelegd in de hiervoor genoemde uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling van 9 maart 2018. . De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding om, vooruitlopend op de beoordeling door

Betalingsrechten

5 december 2018|Reacties uitgeschakeld voor Betalingsrechten

Uitleg van voorwaarde in pachtovereenkomst: “Mochten er tijdens de duur van deze overeenkomst rechten, in welke vorm dan ook, ontstaan welke samenhangen met het gebruik van het gepachte uit deze overeenkomst dan zullen deze rechten, hoe ook genaamd, aan het eind van de overeenkomst aan verpachter toekomen”. Het hof oordeelt door uitleg dat pachter niet gehouden is betalingsrechten aan verpachter over te dragen. Hof Arnhem-Leeuwarden 27-11-2018, ECLI:NL:GHARL:2018:10349

Aardappelmoeheid

26 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Aardappelmoeheid

Tussen partijen is niet in geschil, en ook de voorzieningenrechter gaat hier voorshands van uit, dat verzoeker

Bedrijfsmatigheid

26 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Bedrijfsmatigheid

Tekortkoming bedrijfsmatige exploitatie. Het enkele feit dat een agrarische onderneming wegens omstandigheden enkele jaren op een beperkt

Meld u aan voor de nieuwsbrief