Vastlegging pacht

26 juli 2021|

Pachter (appellant) heeft percelen land geliberaliseerd gepacht voor de duur van twee jaar. Daarna zijn pachter en verpachter een vennootschap onder firma (vof) aangegaan. Volgens appellant is daarbij de pachtverhouding onveranderd voortgezet en hij vordert vastlegging van een reguliere pachtovereenkomst. Het hof oordeelt dat het aangaan van de vof slechts een fiscale constructie was en dat de civielrechtelijke rechtsverhouding tussen pachter en verpachter inderdaad (vrijwel) ongewijzigd is voortgezet. Het hof legt een reguliere pachtovereenkomst vast. Hof Arnhem-Leeuwarden 13-07-2021, ECLI:NL:GHARL:2021:6764 Partijen

Gebruiksbeperkingen

6 juli 2021|

Bij besluit van 10 juli 2019 hebben provinciale staten van Overijssel het inpassingsplan "Landgoederen Oldenzaal" vastgesteld. Het plangebied van dit inpassingsplan ligt verspreid in het buitengebied van de gemeente Losser, tegen de oostgrens van de gemeente Oldenzaal. Het ligt tussen de kernen Oldenzaal en De Lutte en wordt doorkruist door de snelweg A1. Het inpassingsplan bevat instandhoudingsmaatregelen en passende maatregelen voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied "Landgoederen Oldenzaal". Het gaat onder meer om vernattingsmaatregelen en beperkingen

Lelieteelt

28 juni 2021|

Lelieteelt in nabijheid Natura 2000 gebied Holtingerveld aan te merken als project dat onder de werking van

Medepachter

21 juni 2021|

Vordering van de pachter om zijn zoon als medepachter aan te merken. Het hof oordeelt dat de

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden voor persoonlijk abonnement nieuwsbrief
Aanmelden voor bedrijfsabonnement nieuwsbrief