Nieuws 2019-07-09T20:47:53+02:00

Melkgeld

12 augustus 2019|

In totaal 313 melkveehouders stellen dat gedaagde, het bedrijf waaraan zij in de jaren 2010 tot en met 2015 melk leverden (Royal Bel Leerdammer), over deze jaren te weinig voor de door hen geleverde melk heeft betaald. Het beroep van gedaagden op verjaring van een deel van de vordering wordt afgewezen. Volgens eisers zijn partijen overeengekomen dat de melkprijs wordt vastgesteld aan de hand van een referentieprijs en is bij de berekening van die referentieprijs ten onrechte het ledengeld niet

Lees verder

Kringlooplandbouw

12 augustus 2019|

Boeren en tuinders zijn volgens de minister bereid tot het nemen van stappen richting kringlooplandbouw en klimaatvriendelijke bedrijfsvoering. Daarvoor hebben ze bruikbare actuele praktijkgerichte handelingsopties nodig. Met een aantal maatregelen wordt tegemoet gekomen aan de geuite behoeftes en daarmee wordt een steun in de rug van onze boeren en tuinders geboden (Tweede Kamer 2018/19, 35000 XIV, nr. 98). Maatregelen: Landelijk kennisplatform kringlooplandbouw, ondersteuning door onafhankelijke bedrijfscoaches, actueel houden van kennis – masterclasses en groen onderwijs, leren door experimenteren, beter de

Lees verder

Fosfaatrechten

12 augustus 2019|

Individuele en buitensporige last. Appellant is met het aangaan van de door hem gestelde financiële verplichtingen vooruitgelopen

Lees verder

Fosfaatrecht

8 augustus 2019|

Nieuw gestart bedrijf. De bewering dat de Europese Commissie weliswaar heeft ingestemd met het fosfaatrechtenstelsel, maar dat

Lees verder

Meld u aan voor de nieuwsbrief