Nieuws 2019-07-09T20:47:53+02:00

Fipronil

25 mei 2020|

De slotsom is dat Chickfriend c.s. toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van de tussen haar en de individuele pluimveehouders gesloten overeenkomsten en dat er causaal verband bestaat tussen deze toerekenbare tekortkoming en de door de pluimveehouders geleden schade. Chickfriend c.s. dient deze schade ook te vergoeden. Dat de pluimveehouders mogelijk schade hebben geleden als gevolg van het handelen van Chickfriend c.s. heeft [gezamenlijke eisers] meer dan voldoende aannemelijk gemaakt, hetgeen volgens vaste rechtspraak (ruim) voldoende is voor toewijzing van

Lees verder

Verbindend verklaring

25 mei 2020|

RVO.nl heeft op 26 november 2018 van de vereniging Producenten Organisatie Varkenshouderij (hierna POV) een aanvraag ontvangen voor het verbindend verklaren van voorschriften op het gebied van onderzoek en innovatie en de financiering daarvan. Het verzoek heeft betrekking op de ‘Onderzoeksagenda varkenshouderij 2017–2020’ en separate onderzoeksvoorstellen F–J, en is er op gericht dat ook ondernemers die niet aan de POV verbonden zijn, tot en met 31 december 2020 verplicht worden mee te betalen aan het onderzoeksprogramma. Dit verzoek is ingewilligd,

Lees verder

Omgevingswet

25 mei 2020|

De afgelopen weken is met de bestuurlijke koepels afgewogen wat een realistische datum is voor de inwerkingtreding

Lees verder

Spuitvrije zones

18 mei 2020|

De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft besloten prof. mr. N.S.J. Koeman te verzoeken een

Lees verder

Meld u aan voor de nieuwsbrief