Nieuws 2019-07-09T20:47:53+02:00

Verjaring

17 februari 2020|

Partijen verschillen van mening over de vraag wanneer die termijn van tien jaren is aangevangen. Vaststaat dat het perceel van [gedaagden c.s.] betrokken is geweest bij de ruilverkaveling Over-Betuwe Oost, die heeft geresulteerd in de toedelingsakte van 14 februari 2013. Met deze toedelingsakte is een nieuw eigendomsrecht op de bij de ruilverkaveling betrokken percelen ontstaan, omdat sprake is van een originaire eigendomsverkrijging. Dit betekent dat zowel een reeds op het moment van de inschrijving van de toedelingsakte voltooide verjaring als

Lees verder

Bestemmingsplan

17 februari 2020|

LTO Noord kan zich niet verenigen met het plandeel met de bestemming "Agrarisch", voor zover daarbinnen bij wijzigingsbevoegdheid een bouwvlak van ten hoogste 1 hectare mogelijk wordt gemaakt, en het plandeel met de bestemming "Agrarisch met waarden", voor zover daarbinnen bij wijzigingsbevoegdheid een bouwvlak van ten hoogste 1,5 hectare wordt mogelijk gemaakt, alsmede voor zover het de maatvoering binnen deze plandelen betreft. LTO Noord betoogt dat het plan in zoverre voorziet in onvoldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor de agrarische sector, om te

Lees verder

Bossen

10 februari 2020|

Er is een Bossenstrategie ontwikkeld. De hoofdambitie is om het bos met haar verschillende functies door te

Lees verder

Stikstof

10 februari 2020|

In een brief heeft de regering verdere maatregelen voor het terugdringen van de stikstofbelasting aangekondigd: Er komt

Lees verder

Meld u aan voor de nieuwsbrief