Nieuws 2019-07-09T20:47:53+02:00

PAS

17 januari 2020|

Er zijn afspraken gemaakt tussen rijk en provincies over de toestemmingverlening in relatie tot de stikstofaanpak, met name intern en extern salderen. Het Rijk en de provincies nemen de «feitelijk gerealiseerde capaciteit» als uitgangspunt voor intern salderen. Dat betekent dat initiatiefnemers de vergunde stikstofruimte van bijvoorbeeld stallen of productiehallen die daadwerkelijk zijn gebouwd en die in gebruik zijn genomen, kunnen inzetten voor nieuwe ontwikkelingen. Als een ondernemer minder gerealiseerd heeft dan in de vergunning staat, dan wordt het verschil in

Lees verder

Voorpootrecht

17 januari 2020|

Hof verklaart voor recht dat [geïntimeerde] , als eigenaar van het perceel aan de [adres] te [vestigingsplaats] , beschikt over een voorpootrecht dat is verbonden aan dit perceel, en dat het hem uit dien hoofde is toegestaan om planten c.q. beplanting aan te brengen in de gemeentelijke wegberm grenzend aan dit perceel op een wijze als door de gemeente Haaren getoetst aan het belang van het begaanbaar en open houden van wegen is goedgekeurd. Hof Den Bosch 07-01-2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:10

Lees verder

Mest

6 januari 2020|

De Uitvoeringsregeling Meststoffenwet is gewijzigd in verband met een integrale actualisatie van de excretieforfaits in bijlage D

Lees verder

Spoedwet aanpak stikstof

6 januari 2020|

De wet is gepubliceerd in Stb. 2019, 517. Een reactie van de minister op de position paper

Lees verder

Meld u aan voor de nieuwsbrief