TIJDSCHRIFT VOOR AGRARISCH RECHT

Het Instituut voor Agrarisch Recht voert de redactie van het Tijdschrift voor Agrarisch Recht. Dit is een wetenschappelijke periodieke uitgave, waarin een zo volledig mogelijk beeld wordt gegeven van de relevante ontwikkelingen op het terrein van het agrarisch recht.
De belangrijkste deelgebieden zijn pacht, landinrichting, ruimtelijke ordening, beheer landelijk gebied, landbouwstructuurbeleid, landbouwmarktbeleid, landbouwkwaliteitsbeleid, agrarisch milieurecht, fiscaal agrarisch recht, bedrijfsopvolging en Europees agrarisch recht.
Het Tijdschrift voor Agrarisch Recht verschijnt elf maal per jaar. Behalve een aantal wetenschappelijke artikelen omvat ieder nummer van agrarisch recht de rubrieken:

  • Wetgeving en Literatuur, waarin nieuwe wet- en regelgeving, kamerstukken, literatuur en jurisprudentie worden gesignaleerd.
  • Aankondigingen en Agenda, waarin cursussen, studiemiddagen, congressen e.d. van onder meer het Instituut voor Agrarisch Recht worden bekendgemaakt.
  • Publicaties, waarin een overzicht wordt gegeven van de publicaties van het Instituut voor Agrarisch Recht.
  • Rechtspraak, waarin recente rechterlijke uitspraken, gerubriceerd naar de verschillende deelgebieden en voorzien van deskundig commentaar worden opgenomen.

Het Tijdschrift voor Agrarisch Recht wordt met ingang van 1 januari 2023 niet meer uitgegeven door Uitgeverij Den Hollander. Alle lopende abonnementen worden automatisch per 1 januari 2023 beëindigd.

Wilt u het Tijdschrift voor Agrarisch Recht vanaf 1 januari 2023 (blijven) ontvangen?

Met dit aanmeldformulier (of via https://www.aup-online.com/upload/TvAR/Abonneeformulier_TvAR.pdf) kunt u zich aanmelden bij onze nieuwe uitgever, AUP (Amsterdam University Press), voor een abonnement op het Tijdschrift voor Agrarisch Recht.
Dit abonnement zal eveneens toegankelijk zijn via Legal Intelligence en Rechtsorde, (waarbij het technisch operationeel krijgen van deze toegang thans nog in uitvoering is). Ook het archief zal in 2023, zo spoedig als technisch mogelijk, beschikbaar komen voor de abonnees.

Jeroen Rheinfeld (red.)

Pacht / Wetgeving landelijk gebied

Tekstuitgave 2024

Deze tekstuitgave bevat een bundeling van de belangrijkste wetten. besluiten en (uitvoerings)regelingen over het agrarisch grondgebruik en de inrichting van het landelijk gebied en biedt daarmee het kompas voor de talrijke juridische kwesties en aspecten op het gebied van het agrarisch recht.
Door de handige inhoudsopgave is de actuele stand van zaken van de uiteenlopende wetten en uitvoeringsregelingen snel inzichtelijk voor professionals, academici en studenten binnen het agrarisch recht.

De opgenomen regelgeving bevat de tekst zoals deze geldt per 1 januari 2024. Door de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 is deze editie van de tekstuitgave zeer grondig herzien ten opzichte van eerdere edities: de voor het landelijk gebied relevante onderdelen uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit, de Omgevingsregeling, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Besluit activiteiten leefomgeving en de Aanvullingswetten, -regelingen en -besluiten grondeigendom, natuur en bodem hebben de plaats ingenomen van diverse in eerdere edities opgenomen separate wetten, besluiten en regelingen.

De tekstuitgave is nu leverbaar! Klik hier om te bestellen.

REDACTIE TvAR

De redactie van het Tijdschrift voor Agrarisch Recht bestaat uit:
mr. H.A. van Bommel (voorzitter)
mr. E.H.M. Harbers
mr. G.J.M. de Jager
mr. M. Jansen Schoonhoven
mr. H.C.P.E.J. Janssen
mr. dr. D. Korsse
mr. R. Ligtvoet
em. prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg
mr. C.A.M. van Reeken
prof. mr. J.W.A. Rheinfeld
mr. W.L. Valk
mr. W.J.E. Van der Werf
mr. A. Verduijn RB
mr. Th.C.M. Willemse
mr. W.M.A.K. Parmet (redactiesecretaris)

DOCUMENTEN

Een goede informatievoorziening, zowel voor het Instituut als voor de relaties van het Instituut, staat of valt met de beschikbaarheid van allerlei juridische bronnen. Eén van de hoofdtaken van het Instituut is dan ook de opbouw en instandhouding van een agrarisch-rechtelijk documentatiecentrum. Daarin vindt men regelgeving, tijdschriften uit binnen- en buitenland, boeken, rapporten, jurisprudentieverzamelingen, enzovoorts. In dit documentatiecentrum is het antwoord op alle vragen te vinden, tenminste: als er ooit over geschreven is. Bent u op zoek naar een bepaald boek of wilt u iets weten over een bepaald onderwerp, dan kunnen wij u van literatuur voorzien of daarover adviseren.

De boeken van het Instituut zijn opgenomen in de Catalogus van Bibliotheek Wageningen UR.

INFORMATIE NODIG OVER HET AGRARISCH RECHT?