TIJDSCHRIFT VOOR AGRARISCH RECHT

Het Instituut voor Agrarisch Recht voert de redactie van het Tijdschrift voor Agrarisch Recht. Dit is een wetenschappelijke periodieke uitgave, waarin een zo volledig mogelijk beeld wordt gegeven van de relevante ontwikkelingen op het terrein van het agrarisch recht.
De belangrijkste deelgebieden zijn pacht, landinrichting, ruimtelijke ordening, beheer landelijk gebied, landbouwstructuurbeleid, landbouwmarktbeleid, landbouwkwaliteitsbeleid, agrarisch milieurecht, fiscaal agrarisch recht, bedrijfsopvolging en Europees agrarisch recht.
Het Tijdschrift voor Agrarisch Recht verschijnt elf maal per jaar. Behalve een aantal wetenschappelijke artikelen omvat ieder nummer van agrarisch recht de rubrieken:

  • Wetgeving en Literatuur, waarin nieuwe wet- en regelgeving, kamerstukken, literatuur en jurisprudentie worden gesignaleerd.
  • Aankondigingen en Agenda, waarin cursussen, studiemiddagen, congressen e.d. van onder meer het Instituut voor Agrarisch Recht worden bekendgemaakt.
  • Publicaties, waarin een overzicht wordt gegeven van de publicaties van het Instituut voor Agrarisch Recht.
  • Rechtspraak, waarin recente rechterlijke uitspraken, gerubriceerd naar de verschillende deelgebieden en voorzien van deskundig commentaar worden opgenomen.

Het Tijdschrift voor Agrarisch Recht wordt uitgegeven door Uitgeverij Den Hollander.

DOCUMENTEN

Een goede informatievoorziening, zowel voor het Instituut als voor de relaties van het Instituut, staat of valt met de beschikbaarheid van allerlei juridische bronnen. Eén van de hoofdtaken van het Instituut is dan ook de opbouw en instandhouding van een agrarisch-rechtelijk documentatiecentrum. Daarin vindt men regelgeving, tijdschriften uit binnen- en buitenland, boeken, rapporten, jurisprudentieverzamelingen, enzovoorts. In dit documentatiecentrum is het antwoord op alle vragen te vinden, tenminste: als er ooit over geschreven is. Bent u op zoek naar een bepaald boek of wilt u iets weten over een bepaald onderwerp, dan kunnen wij u van literatuur voorzien of daarover adviseren.

De boeken van het Instituut zijn opgenomen in de Catalogus van Bibliotheek Wageningen UR.

INFORMATIE NODIG OVER HET AGRARISCH RECHT?

NEEM CONTACT MET ONS OP