Op grond van het arbitragereglement van de Stichting Geschillen in de Landbouw c.a. is naast een arbitrageprocedure ook een bindend advies procedure mogelijk. Een bindend advies procedure eindigt met een vaststellingsovereenkomst van de bindend adviseur(s) waarin verplichtingen worden vastgelegd ter beëindiging van een geschil. In tegenstelling tot een arbitraal vonnis levert een bindend advies geen executoriale titel op. Een bindend advies kan niet ten uitvoer worden gelegd, daarvoor is eerst een gang naar de rechter nodig.  Tegen een bindend advies kan geen hoger beroep worden ingesteld.