Het kabinet wil de kalversector een stimulans geven om door te groeien naar een robuuste, duurzame en maatschappelijk verantwoorde sector. Gekeken is naar een maatregel die al is opgenomen in het Nederlandse Plattelandsontwikkelings-programma (POP) en het beste aansluit bij de behoeften van de vleeskalversector. Het betreft investeringen in innovatie en modernisering gericht op verduurzaming. Daartoe is een Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 8 juni 2018, nr. WJZ/18082349, tot wijziging van de Regeling Europese EZ-subsidies, de Regeling openstelling EZ-subsidies 2017, de Regeling uitvoering ELFPO programmaperiode 2014–2020 en de Regeling producenten- en brancheorganisaties in verband met de invoering van twee subsidiemodules voor de vleeskalversector en enkele wijzigingen ter aanpassing aan Europese regelgeving in Stcrt. 2018, nr. 33117 verschenen.