De EU komt met een voorstel voor een Richtlijn inzake oneerlijke handelspraktijken in de relatie tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen. De Commissie heeft een document opgesteld (COM (2018)173). Doel van het voorstel is het aantal gevallen van oneerlijke handelspraktijken (hierna: OHP’s) in de voedselvoorzieningsketen terug te dringen door een gemeenschappelijke minimumnorm voor bescherming in de Unie in te voeren, die bestaat uit een korte lijst van specifieke verboden OHP’s. De bescherming heeft betrekking op kleine en middelgrote leveranciers in de voedselvoorzieningsketen voor zover zij voedingsproducten verkopen aan afnemers die niet klein of middelgroot zijn. Met dit toepassingsgebied is het de bedoeling bij te dragen aan een redelijke levensstandaard voor primaire producenten (doelstelling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid op grond van artikel 39 VWEU). Het voorstel omvat o.a. een gemeenschappelijke minimumnorm voor bescherming van kleine en middelgrote leveranciers in de voedselvoorzieningsketen (incl. primaire producenten, producentenorganisaties, verwerkers en distributeurs, zowel binnen als buiten de EU) tegen grote binnen de EU gevestigde afnemers door het vaststellen van een short list van verboden handelspraktijken (wettelijke verankering). Kamerstukken II, 2017/18. 22112, nr. 2584.