PAS

Er zijn afspraken gemaakt tussen rijk en provincies over de toestemmingverlening in relatie tot de stikstofaanpak, met name intern en extern salderen. Het Rijk en de provincies nemen de «feitelijk gerealiseerde capaciteit» als uitgangspunt voor intern salderen. Dat betekent dat initiatiefnemers de vergunde stikstofruimte van bijvoorbeeld stallen of productiehallen die daadwerkelijk zijn gebouwd en die

2020-01-17T12:12:12+01:00 17 januari 2020|Nieuwsflits|

Voorpootrecht

Hof verklaart voor recht dat [geïntimeerde] , als eigenaar van het perceel aan de [adres] te [vestigingsplaats] , beschikt over een voorpootrecht dat is verbonden aan dit perceel, en dat het hem uit dien hoofde is toegestaan om planten c.q. beplanting aan te brengen in de gemeentelijke wegberm grenzend aan dit perceel op een wijze

2020-01-17T12:11:36+01:00 17 januari 2020|Nieuwsflits|

Mest

De Uitvoeringsregeling Meststoffenwet is gewijzigd in verband met een integrale actualisatie van de excretieforfaits in bijlage D en de aanpassing van de omschrijving van enkele diercategorieën in bijlage D. Dit betekent dat alle excretieforfaits zijn beoordeeld en dat een deel van de excretieforfaits wordt aangepast. Actualisatie is van tijd tot tijd nodig omdat diverse factoren

2020-01-06T14:38:33+01:00 6 januari 2020|Nieuwsflits|

Spoedwet aanpak stikstof

De wet is gepubliceerd in Stb. 2019, 517. Een reactie van de minister op de position paper die Stichting Agrifacts op verzoek van de commissie heeft geschreven ten behoeve van de behandeling van de Spoedwet aanpak stikstof is te vinden in Kamerstukken II, 2019/20, 34347, nr. 62. Het advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek over beweiden

2020-01-06T14:37:25+01:00 6 januari 2020|Nieuwsflits|

Belastingplan 2020

De Wet van 18 december 2019 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2020) staat in Stb. 2019, 510. De ‘overige fiscale maatregelen’ in Stb. 2019, 512

2020-01-06T12:36:45+01:00 6 januari 2020|Nieuwsflits|

Landgoed

Omgevingsvergunning voor aanleg rioolpersleiding over landgoed Hemmen. Nader onderzoek vereist naar de aanwezige natuurwaarden en stikstofdepositie door de aanleg. Uit programma van eisen valt niet met zekerheid vast te stellen of de werkzaamheden een onevenredige inbreuk vormen op de archeologische waarden op het landgoed. Omgevingsvergunning geschorst. Werkzaamheden kunnen voorlopig niet starten. Rechtbank Gelderland 23-12-2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:6051

2020-01-06T12:35:51+01:00 6 januari 2020|Nieuwsflits|

Water

In december heeft de Beleidstafel Droogte de Eindrapportage «Nederland beter weerbaar tegen droogte» opgeleverd. In deze rapportage zijn 46 aanbevelingen opgenomen, waarmee Nederland beter weerbaar wordt tegen droogte en watertekorten. Een deel van de aanbevelingen is in 2019 al geïmplementeerd. Zo hebben waterbeheerders maatregelen genomen om aanvulling van grondwater te versnellen. Ook is een handleiding

2020-01-06T12:34:59+01:00 6 januari 2020|Nieuwsflits|

Beweiden en bemesten

Handhaving Wet natuurbescherming en PAS. Onverbindendheid uitzondering in Provinciale Omgevingsverordening Drenthe voor wat betreft het beweiden van vee en het bemesten van grond. Natuurvergunning vereist. Alvorens opnieuw te beslissen op het verzoek om handhaving, moet verweerder de veehouder in de gelegenheid stellen een ontvankelijke aanvraag te doen. Rechtbank Noord-Nederland 18-12-2019, ECLI:NL:RBNNE:2019:5283

2019-12-23T14:44:21+01:00 23 december 2019|Nieuwsflits|

Stikstof

De Commissie Remkes heeft een rapport uitgebracht over “bemesten en beweiden in 2020”. Hoofdlijn van het advies: Voor bemesten adviseert het Adviescollege dat in beginsel geen vergunningplicht aan de orde is, omdat er doorgaans geen sprake is van negatieve effecten sinds de referentiedatum. In een aantal gevallen van bemesten kan dat anders zijn (wanneer sprake

2019-12-23T14:43:39+01:00 23 december 2019|Nieuwsflits|

Pachtontbinding

7:376 BW. Persoonlijk gebruik. Senior is al jaren geleden uit de vennootschap getreden. De stelling van verpachter dat junior het gepachte niet persoonlijk gebruikt, is onvoldoende gemotiveerd weersproken. Het hof ontbindt de pachtovereenkomst. Hof Arnhem-Leeuwarden 17-12-2019, ECLI:NL:GHARL:2019:10865

2019-12-23T14:42:47+01:00 23 december 2019|Nieuwsflits|
Meer berichten laden