Intrekking natuurvergunning

Deze uitspraak gaat over de afwijzing van een verzoek van eiseres om gedeeltelijke intrekking van een natuurvergunning. Eiseres heeft verzocht om intrekking van een natuurvergunning uit 2016 voor een (nog niet gerealiseerde) stal bij een varkenshouderij in Esbeek omdat er geen passende maatregelen worden genomen om de verslechtering van het nabijgelegen Natura 2000-gebied Kempenland West

2022-11-29T10:23:14+01:0029 november 2022|Nieuwsflits|

Derogatie

In de nieuwe derogatie is voor de jaren 2023 en verder een aantal nieuwe voorwaarden opgenomen, ten opzichte van de vorige beschikkingen. In dat verband is op 17 november jl. een wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (Stcrt. 2022, 30615) gepubliceerd. Deze wijziging heeft enkel betrekking op het jaar 2022. De derogatie voor de jaren 2023

2022-11-22T08:14:48+01:0022 november 2022|Nieuwsflits|

Uitvoeringsregeling GLB 2023

Op 10 november 2022 is de Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 1 november 2022, nr. WJZ/22031065, houdende de uitvoering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid voor wat betreft de rechtstreekse betalingen en de conditionaliteiten (Uitvoeringsregeling GLB 2023) gepubliceerd (Stcrt. 2022, 29696). De belangrijkste onderdelen van de regeling zijn de volgende: Basisinkomenssteun voor

2022-11-15T09:46:31+01:0015 november 2022|Nieuwsflits|

Emissiearme stallen

De rechtbank is in drie soortgelijke zaken over natuurvergunningen verleend aan melkrundveehouderijen van oordeel dat niet met zekerheid kan worden gezegd dat een emissiearm stalsysteem in iedere stal op dezelfde wijze zal presteren en zal blijven presteren. Dit moet beter worden geregeld in de natuurvergunningen, bijvoorbeeld met voorschriften over het soort veevoer, de oppervlakte per

2022-11-01T08:11:56+01:001 november 2022|Nieuwsflits|

GLB

Op 18 oktober 2022 is het Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 11 oktober 2022, nr. WJZ/ 22489915, met betrekking tot de tarieven rechtstreekse betalingen GLB 2022 gepubliceerd. Voor de betaling van de aanvragen rechtstreekse betalingen worden er voor 2022 verschillende parameters vastgesteld. Hieronder zal per onderdeel de desbetreffende parameter worden

2022-10-25T09:05:17+02:0025 oktober 2022|Nieuwsflits|

Internetconsultatie wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen

De wetsvoorstellen modernisering personenvennootschappen zijn ter consultatie aangeboden. Het betreft de civielrechtelijke regeling, fiscale maatregelen en enkele invoeringsbepalingen (waaronder overgangsrecht). De reacties uit de internetconsultatie van de civielrechtelijke regeling in 2019 zijn hierin verwerkt. De internetconsultatie loopt tot en met 10 februari 2023.   Het fiscale gedeelte is in aparte stukken opgenomen. Ondanks dat de

2022-10-18T15:50:51+02:0018 oktober 2022|Nieuwsflits|

Stikstof: rapport Remkes

Het zal u niet ontgaan zijn: het langverwachte rapport van Remkes (Kamerstukken I 2022/23. 30252, nr. B) is op 5 oktober 2022 verschenen. Remkes benadrukt dat Nederland door de Habitatrichtlijn genoodzaakt is om de natuur in Nederland in stand te houden. De door het kabinet gestelde doelen blijven voor hem het vertrekpunt van het handelen.

2022-10-11T10:07:30+02:0011 oktober 2022|Nieuwsflits|

GLB

Nederland heeft met de Europese Commissie overeenstemming bereikt over het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Dit NSP beschrijft hoe Nederland vanaf volgend jaar invulling geeft aan het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De komende jaren krijgen boeren gerichter steun voor activiteiten die bijdragen aan een toekomstbestendige en innovatieve landbouw die in balans is met natuur, milieu en

2022-10-04T09:00:31+02:004 oktober 2022|Nieuwsflits|

Mestboete

Beroep tegen opgelegde bestuurlijke boete vanwege overtreding van de Meststoffenwet. De rechtbank is van oordeel dat verweerder in het bestreden besluit en met het daarin genoemde NVWA-rapport, voldoende heeft aangetoond dat eiseres de gebruiksnorm voor dierlijke meststoffen met 1.454 kg en de fosfaatgebruiksnorm met 109 kg heeft overschreden. Daarbij heeft verweerder terecht de door eiseres

2022-09-27T09:05:09+02:0027 september 2022|Nieuwsflits|

Didam-arrest en grondruil

Kernvraag is of de provincie met een grondruiltransactie in strijd heeft gehandeld met het gelijkheidsbeginsel. In het bijzonder gaat het om de vraag of de provincie heeft voldaan aan de eisen die de Hoge Raad in het zogenaamde Didam-arrest heeft gesteld aan een (privaatrechtelijke) verkoop van grond door een overheidslichaam. De voorzieningenrechter beantwoordt dit laatste

2022-09-20T08:18:41+02:0020 september 2022|Nieuwsflits|
Meer berichten laden