Ontbinding

Verpachter wil ontbinding van de pachtovereenkomsten die hij heeft met de pachter, onder meer omdat de pachter fosfaatrechten heeft verkocht. De verpachter vindt dat de fosfaatrechten aan hem toebehoren en wil 50% van de waarde daarvan ontvangen. Het hof is het daar niet mee eens. De fosfaatrechten komen in deze zaak volledig toe aan de

2021-03-09T14:31:06+01:009 maart 2021|Nieuwsflits|

Livar

De raad van de gemeente Echt-Susteren heeft het bestemmingsplan "Abdij Lilbosch/LIVAR - Experience Centre" vastgesteld. De Abdij Lilbosch wil volgens de plantoelichting haar veehouderijactiviteiten rondom het Limburgse kloostervarken (Livar-varken) op een passende wijze laten bestemmen, deze activiteiten uitbreiden en hieraan een totaalconcept rondom het Livar-varken verbinden. Op de locatie van een voormalige manege aan de

2021-02-22T14:04:26+01:0022 februari 2021|Nieuwsflits|

Fosfaatrechten

Tussen partijen is niet in geschil dat bij de knelgevallenregeling moet worden uitgegaan van de dieraantallen op de peildatum in combinatie met de gemiddelde melkproductie per koe in 2014. Voor het door verweerder gehanteerde uitgangspunt dat appellante in 2014 gemiddeld 278,4 melk- en kalfkoeien hield vindt het College geen steun in dit CRV Mineraal bedrijfsoverzicht

2021-01-25T14:26:04+01:0025 januari 2021|Nieuwsflits|

Pachtontbinding

Verpachter wil de pachtovereenkomsten laten ontbinden omdat de pachter de verschuldigde pacht niet betaalt, de exploitatie aan anderen overlaat, geen landbouwbedrijf meer heeft en de directeur van verpachter heeft bedreigd. De pachter betwist dat. Verpachter mag bewijzen dat pachter tekortschiet omdat hij geen agrarische onderneming meer drijft met het gepachte en/of het gepachte niet als

2021-01-11T14:13:29+01:0011 januari 2021|Nieuwsflits|

Pacht en fosfaatrechten

Aanspraak van verpachter op aan pachter toegekende fosfaatrechten. Pachtbeëindiging tussen peildatum fosfaatrechten en toekenning fosfaatrechten. Relatie tussen melkquotum en fosfaatrechten. Pachter heeft een aantal bijzondere omstandigheden aangevoerd die volgens hem maken dat in zijn geval er geen verplichting tot overdracht van de fosfaatrechten bestaat. [gedaagde sub 1] c.s. wijst daartoe in het bijzonder op de

2021-01-04T12:17:56+01:004 januari 2021|Nieuwsflits|

Natuurschoonwet

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit opgesteld over het beleid over de fiscale faciliteiten in de Natuurschoonwet 1928. De voorwaarden in onderdeel 3 zijn aangepast aan de elektronische wijze van registreren van notariële akten. Onderdeel 4 is nieuw en omschrijft de voorwaarden waaronder aandelen in een landgoed BV/NV gecertificeerd kunnen worden. De onderdelen 5,

2020-12-28T15:53:46+01:0028 december 2020|Nieuwsflits|

Omgevingswet

Het Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet is opgenomen in Stb. 2020, 532. In Afdeling 10.1 van deze regeling zijn de bepalingen met betrekking tot ruilbesluiten en besluiten geldelijke regelingen (landinrichting) opgenomen. Zie ook de toelichting bij het besluit (blz. 40 e.v.).

2020-12-28T15:53:07+01:0028 december 2020|Nieuwsflits|

Onderverpachting

Verboden onderverpachting. De specifieke omstandigheden van het geval brengen mee dat de pachtovereenkomst niet ontbonden of beëindigd wordt. Het langdurig of regelmatig onderverpachten van pachtpercelen levert in beginsel een ernstige tekortkoming op.3 Die ernst wordt in dit specifieke geval verminderd door de voorgeschiedenis van partijen. De pachtrelatie tussen de families duurt al 60 jaar. Blijkbaar

2020-12-21T20:11:59+01:0021 december 2020|Nieuwsflits|

Fosfaatrechten

Het College acht de investeringen van appellante navolgbaar, gelet op het vroege tijdstip van investeren, alsmede gelet op de reden van investeren en de beschikking over de benodigde vergunning voor uitbreiding. Anders dan verweerder betoogt, speelt de uitbraak van het BVD-virus (in dit geval) wel degelijk een rol in de vraag of sprake is van

2020-12-14T21:03:27+01:0014 december 2020|Nieuwsflits|

Jonge boeren

Op basis van artikel 2.21, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB heeft de minister van landbouw aanpassingen in het tarief voor jonge boeren aangebracht. Jonge landbouwers kunnen in aanmerking komen voor een extra betaling voor maximaal 90 hectare. Het bedrag per hectare is in 2020 herberekend in verband met de overheveling van een

2020-12-14T21:02:48+01:0014 december 2020|Nieuwsflits|
Meer berichten laden