Beleidsregels stikstof

De provincies hebben beleidsregels gepubliceerd over hoe men wil omgaan met intern en extern salderen. Soms noemt men die “Beleidsregels Wet natuurbescherming” (bijvoorbeeld Drenthe, Provinciaal blad 2019, 6753, soms “Beleidsregels intern en extern salderen” (bijvoorbeeld Gelderland, Provinciaal blad 2019, 6756). Als we deze laatste verordening bezien staan daarin bepalingen over de referentiedata, het rekenmodel (Aerius),

2019-10-14T13:55:19+02:00 14 oktober 2019|Nieuwsflits|

Taskforce

De Taskforce Verdienvermogen (onder leiding van Hester Maij) heeft een rapport afgeleverd, getiteld «Goed boeren kunnen boeren niet alleen». Ondertitel: “Je kunt niet groen doen als je rood staat” Verdienvermogen essentiële voorwaarde voor kringlooplandbouw. Het rapport is naar de kamer gestuurd (Kamerstukken II 2019/20, 32670, nr. 169). Voor voldoende verdienvermogen in kringlooplandbouw is het cruciaal,

2019-10-14T13:54:17+02:00 14 oktober 2019|Nieuwsflits|

Sanering varkenshouderij

De Subsidieregeling sanering varkenshouderijen is gepubliceerd in Stcrt. 2019, nr. 55830. Doel van de regeling is het verminderen van geuroverlast door het definitief en onherroepelijk sluiten van varkenshouderijlocaties. Om dit te borgen dient de varkenshouder een aantal stappen te zetten. Het betreft deels maatregelen die direct samenhangen met de bedrijfsvoering: het afvoeren van de varkens,

2019-10-14T13:53:24+02:00 14 oktober 2019|Nieuwsflits|

PAS

GS Noord-Brabant heeft een vergunning verleend voor het veranderen van een varkenshouderij nabij het Natura 2000-gebied Krammer-Volkerak. De natuurtoestemming is gebaseerd op het PAS. GS kon geen toestemming verlenen voor het realiseren van het project nabij een Natura 2000-gebied onder verwijzing naar de passende beoordeling die voor het PAS is gemaakt. Niet alles kan meer

2019-10-08T10:52:05+02:00 8 oktober 2019|Nieuwsflits|

Natuurbeleid

De Voortgangsrapportage Natuur over 2018 en de gezamenlijke natuurambitie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en provincies is naar de Eerste Kamer gestuurd. Belangrijk resultaat in de Voortgangsrapportage 2018 is de uitbreiding van het Natuurnetwerk Nederland met 3.029 hectare ingerichte natuur. Dat is een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar. Provincies

2019-10-08T10:51:32+02:00 8 oktober 2019|Nieuwsflits|

Exoten

De Regeling natuurbescherming is gewijzigd door een additionele aanwijzing van door de provincies te bestrijden invasieve uitheemse soorten. Zo staan de wasbeerhond, de nijlgans en het Fraai lampenpoetsergras nu op de lijst. Stcrt. 2019, nr. 53677.

2019-10-08T10:50:57+02:00 8 oktober 2019|Nieuwsflits|

Mestbeleid

Een brief van de regering geeft inzicht in de tijdsplanning inzake diverse onderdelen van het mestbeleid voor de tweede helft van dit jaar: derogatie, herbezinning, onderzoek. Kamerstukken II, 2019/20, 33037, nr. 363

2019-10-01T10:21:53+02:00 1 oktober 2019|Nieuwsflits|

Stikstof

Het eerste advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek (Commissie Remkes) getiteld ‘Niet alles kan’ is naar de kamer gestuurd. Zo spoedig mogelijk volgt een kabinetsreactie op dit advies, waarbij de minister hecht aan nauwe samenwerking met de interbestuurlijke partners. (Kamerstukken I, 2019/20, 32670, C)

2019-10-01T10:21:01+02:00 1 oktober 2019|Nieuwsflits|

Pacht en fosfaat

In het eindarrest van 24 september 2019 (zaak Qualm/ASR) oordeelt het hof dat de pachter bij het einde van de pacht verplicht was zijn fosfaatrechten aan de verpachter over te dragen. In deze zaak ging het om hoevepacht waarbij een melkveebedrijf aan de pachter in gebruik is verstrekt. Dan is in beginsel steeds sprake van

2019-10-01T10:20:14+02:00 1 oktober 2019|Nieuwsflits|
Meer berichten laden