Melkgeld

In totaal 313 melkveehouders stellen dat gedaagde, het bedrijf waaraan zij in de jaren 2010 tot en met 2015 melk leverden (Royal Bel Leerdammer), over deze jaren te weinig voor de door hen geleverde melk heeft betaald. Het beroep van gedaagden op verjaring van een deel van de vordering wordt afgewezen. Volgens eisers zijn partijen

2019-08-12T15:17:35+02:00 12 augustus 2019|Nieuwsflits|

Kringlooplandbouw

Boeren en tuinders zijn volgens de minister bereid tot het nemen van stappen richting kringlooplandbouw en klimaatvriendelijke bedrijfsvoering. Daarvoor hebben ze bruikbare actuele praktijkgerichte handelingsopties nodig. Met een aantal maatregelen wordt tegemoet gekomen aan de geuite behoeftes en daarmee wordt een steun in de rug van onze boeren en tuinders geboden (Tweede Kamer 2018/19, 35000

2019-08-12T15:17:02+02:00 12 augustus 2019|Nieuwsflits|

Fosfaatrechten

Individuele en buitensporige last. Appellant is met het aangaan van de door hem gestelde financiële verplichtingen vooruitgelopen op het verkrijgen van de benodigde vergunning voor rechtsgeldige uitbreiding. Verwijzing naar ECLI:NL:CBB:2019:7. CBB 30-07-2019, ECLI:NL:CBB:2019:321 Appellante is er niet in geslaagd aan de bewijslast dat sprake is van een individuele en buitensporige last te voldoen. Op 2

2019-08-12T12:24:03+02:00 12 augustus 2019|Nieuwsflits|

Fosfaatrecht

Nieuw gestart bedrijf. De bewering dat de Europese Commissie weliswaar heeft ingestemd met het fosfaatrechtenstelsel, maar dat de verhoging van het fosfaatrecht van appellante buiten die instemming valt, is niet onderbouwd. Het College kan verweerder niet volgen in zijn betoog dat het Europese recht hem dwingt de eerdere verhoging ongedaan te maken. Appellante heeft grote

2019-08-08T10:53:25+02:00 8 augustus 2019|Nieuwsflits|

Bedrijfsmatigheid

Beëindiging of ontbinding. Bedrijfsmatige landbouw. Klein bedrijf. Het feit dat verpachter niet instemt met indeplaatsstelling zoon en in 2015 de pachtovereenkomst heeft opgezegd tegen 2018 werkt mee bij de boordeling van de gezichtspunten voor bedrijfsmatige exploitatie. Verpachter kan niet eisen dat pachter de melkveehouderij weer opstart. Vertrouwensbreuk niet voldoende voor ontbinding. Het hof bekrachtigt de

2019-08-08T10:52:33+02:00 8 augustus 2019|Nieuwsflits|

Landbouwraad

De kamer is geïnformeerd over de uitkomsten van de Landbouw- en Visserijraad die op 18 juni jl. plaatsvond in Luxemburg (Kamerstukken II, 2018./19, 21501-32, nr. 1190). Onze minister heeft nogmaals de Nederlandse prioriteiten herhaald: het nieuwe GLB moet effectiever en eenvoudiger worden om de hogere ambities voor klimaat en leefomgeving waar te maken. Daarnaast is

2019-08-08T10:40:29+02:00 8 augustus 2019|Nieuwsflits|

PAS

Er is een Adviescollege stikstofproblematiek ingesteld, die moet gaan adviseren over: a. de wijze waarop en de voorwaarden waaronder op korte termijn toestemming kan worden verleend voor ontwikkelingen die stikstofdepositie veroorzaken op daarvoor gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden en legalisering kan plaatsvinden van ontwikkelingen die zijn gerealiseerd op basis van de vrijstellingen die waren verbonden

2019-08-08T10:39:52+02:00 8 augustus 2019|Nieuwsflits|

Rangschikkingsbesluit

Het besluit tot wijziging van het Rangschikkingsbesluit staat open voor consultatie. De wijziging werkt de aanbevelingen van de evaluatie NSW en de kabinetsreactie daarop uit in een nieuwe regeling. De wijzigingen bevatten zowel aanscherpingen van de huidige regeling als ook verruimingen.

2019-07-16T11:38:51+02:00 16 juli 2019|Nieuwsflits|

Voorzienbaarheid

Het beroep betreft de afwijzing van een verzoek om vergoeding van planschade wegens actieve risicoaanvaarding. De rechtbank is van oordeel dat sprake is van een uitzonderingsgeval waarin door tijdsverloop de rechtszekerheid er aan in de weg staat om voorzienbaarheid van een nadelige planologische ontwikkeling ten tijde van de aankoop tegen te werpen. De betrokkene heeft

2019-07-16T11:38:09+02:00 16 juli 2019|Nieuwsflits|

Externe saldering

In 2011 heeft de agrariër een vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet 1998 aangevraagd. Na drie uitspraken van de Afdeling (ECLI:NL:RVS:2014:1210, ECLI:NL:RVS:2015:3186 en ECLI:NL:RVS:2017:768) is er een vergunning op basis van de Wet natuurbescherming verleend. In deze zaak moeten verweerder en vergunninghouder bewijzen dat de Hinderwetvergunningen voor de saldo gevende bedrijven niet zijn vervallen op

2019-07-08T15:04:20+02:00 8 juli 2019|Nieuwsflits|
Meer berichten laden