Vossen

Bij besluit van 27 december 2018 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland aan de Faunabeheereenheid ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming verleend voor het doden van vossen. De Faunabeheereenheid heeft verzocht om de vos onder meer in de nacht met een geweer inclusief hulpmiddelen te bestrijden, in het bijzonder ter bescherming van

2023-09-18T17:47:43+02:0019 september 2023|Nieuwsflits|

Stikstof

Op 5 september jl. is het rapport ‘Overzicht van kritische depositiewaarden voor stikstof, toegepast op habitattypen en leefgebieden van Natura 2000’ door de Tweede Kamer gepubliceerd, Kamerstukken II 2022/23, 33576, nr. 354. In dit rapport wordt een update gegeven van de kritische depositiewaarden uit 2012 voor stikstof voor de Natura 2000-habitattypen en de (stikstofgevoelige) overige

2023-09-11T14:28:57+02:0012 september 2023|Nieuwsflits|

KDW

Op 31 augustus jl. verscheen de ‘Kamerbrief nieuwe kritische depositiewaarden en actualisatie depositiecijfers’ (kenmerk: DGLGS / 34545059). Enkele bevindingen: De gemiddelde kritische depositiewaarde voor stikstof in Nederland ligt lager dan tot nu toe werd gedacht. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Wageningen Environmental Research, Planbureau voor de Leefomgeving en Onderzoekscentrum B-WARE. De waarde die aangeeft

2023-09-04T17:22:25+02:005 september 2023|Nieuwsflits|

Bestemmingsplan

Bij besluit van 25 april 2022 heeft de raad van de gemeente Dalfsen het bestemmingsplan "Chw bestemmingsplan 8e Verzamelplan Buitengebied gemeente Dalfsen" gewijzigd vastgesteld. Het plan maakt op het deel van het perceel met de woonbestemming een extra (tweede) woning mogelijk. In ruil daarvoor wordt onder meer de bestaande ligboxenstal op het perceel gesloopt en

2023-08-28T17:04:09+02:0029 augustus 2023|Nieuwsflits|

Porthos

Het inpassingsplan en de omgevingsvergunningen voor het zogenoemde Porthos-project blijven in stand. Dat betekent dat het Porthos-project mag doorgaan. Dit volgt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 16 augustus 2023. De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening hebben

2023-08-20T16:38:50+02:0020 augustus 2023|Nieuwsflits|

Stikstof

S.D.P. Kole schrijft in Gst 2023/55 onder de titel ‘De stikstofproblematiek en de eisen van artikel 6, derde lid Hrl: de bouwvrijstelling en de afkap nader beschouwd’ een bijdrage over twee uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State waarin is beoordeeld in hoeverre de bouwvrijstelling en de toepassing van rekenafstand van

2023-08-13T21:38:58+02:0013 augustus 2023|Nieuwsflits|

Fosfaatrechten

Toekenning van fosfaatrechten. Stichting heeft vanwege eisen van de toezichthouder voor biologische productie een B.V. opgericht, die via afsplitsing biologische Limousinrunderen en UBN’s heeft verkregen van de Stichting. De minister had (zonder afroming) fosfaatrechten moeten toekennen naar rato van het aantal stuks jongvee dat bij de Stichting respectievelijk de B.V. in eigendom was in

2023-08-08T08:58:12+02:007 augustus 2023|Nieuwsflits|

Grondspeculatie

De aard en omvang van de problematiek rond speculatieve handel in (landbouw)grond is onduidelijk. Daarom is een uitgebreider onderzoek nodig. Daarvoor zoeken ministers Sigrid Kaag (Financiën) en Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) de samenwerking met de minister voor Rechtsbescherming, het Bureau Financieel Toezicht (BFT), het Kadaster, de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de

2023-08-01T10:59:25+02:001 augustus 2023|Nieuwsflits|

Fiscale aandachtspunten beëindigingsregelingen

Bij brief van 30 juni jl., door de Tweede Kamer gepubliceerd op 20 juli jl. (Kamerstukken II 2022/23, 32140, nr. 169) informeert de staatssecretaris van Financiën te Tweede Kamer over de aanpak van fiscale aandachtspunten bij beëindigingsregelingen in de agrarische sector. Een belangrijke conclusie is onder meer dat met ingang van 1 januari 2024

2023-07-24T15:17:04+02:0025 juli 2023|Nieuwsflits|

Geur

Op 7 juli jl. (vlak voordat het kabinet viel) informeerde de (demissionair) staatssecretaris van IenW de Tweede Kamer over de uitgangspunten voor aanpassing van de geurregelgeving. Het gaat daarbij zowel om het voorkomen van nieuwe situaties met een onaanvaardbare geurbelasting als het verminderen van bestaande overlast. Enkele punten uit deze brief (kenmerk: IENW/BSK-2023/142712): de standaardwaarden

2023-07-17T16:31:57+02:0018 juli 2023|Nieuwsflits|
Meer berichten laden