Rekenmodel AERIUS

Vordering Stichting Stikstof Claim en maten varkenshouderij over de AERIUS Calculator afgewezen, omdat niet de Staat maar Gedeputeerde Staten deze module gebruikt bij het beoordelen van natuurvergunningsaanvragen. Ook als bedoeld is te vorderen dat de AERIUS Calculator tijdelijk niet wordt gebruikt bij het beoordelen van aanvragen van een natuurvergunning en dat de Staat deze

2023-03-27T11:31:27+02:0028 maart 2023|Nieuwsflits|

Omgevingswet

De Omgevingswet wordt per 1 januari 2024 ingevoerd. Dat is de uitkomst van de hoofdelijke stemming in de Eerste Kamer op 14 maart jl. over het Koninklijk Besluit dat de invoering op deze datum regelt. Met 41 stemmen voor (Fractie-Nanninga, D66, ChristenUnie, SGP, CDA, VVD, FVD en Fractie-Frentrop) en 29 stemmen tegen (OSF, PvdA,

2023-03-27T11:31:47+02:0021 maart 2023|Nieuwsflits|

Emissiearme stal

In deze uitspraak vernietigt de rechtbank Oost-Brabant het besluit van het college om een vergunning voor een nieuwe emissiearme rundveestal te weigeren. Het college weigerde de vergunning omdat hij dacht dat deze nieuwe stal (met meer dieren) niet zou leiden tot meer stikstofdepositie. Volgens de rechtbank staat dat onvoldoende zeker vast. Bij de uitspraak

2023-03-27T11:32:07+02:0014 maart 2023|Nieuwsflits|

Derogatie

Op 28 februari is de Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 27 februari 2023, nr. WJZ/ 26312424, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in verband met de uitvoering voor het jaar 2023 van de derogatiebeschikking 2022–2025 in de Staatscourant gepubliceerd, Stcrt. 2023, 6072. Deze regeling strekt tot wijziging van de

2023-03-27T11:32:46+02:007 maart 2023|Nieuwsflits|

Pachtontbinding

Vordering verpachter (ontbinding pachtovereenkomst) toegewezen, omdat pachter het perceel (circa 65 ha) niet langer gebruikt voor de uitoefening van de landbouw. Opfokken van paarden (niet zijn eigendom) tegen een dagvergoeding is géén bedrijfsmatige landbouw. Van andere bedrijfsmatige landbouwactiviteiten binnen zijn onderneming blijkt niet en exploitatie schapenhouderij is niet aangetoond. Het perceel (43 jaar gepacht)

2023-03-27T11:33:05+02:0028 februari 2023|Nieuwsflits|

Stikstofwet

Het kabinet heeft de consultatie opengesteld voor het wetsvoorstel waarmee het stikstofreductiedoel wordt versneld van 2035 naar 2030. Tevens regelt deze wet de vergunningplicht voor intern salderen en andere stikstofgerelateerde maatregelen (o.a. intern salderen). Basis is het coalitieakkoord en de voorstellen van Remkes. Voor de omgevingswaarde zijn in het wetsvoorstel ook twee ijkmomenten in 2025

2023-02-20T16:19:25+01:0021 februari 2023|Nieuwsflits|

Piekbelasters en PAS-melders

Minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) informeert de Tweede Kamer per brief (brief van 10 februari 2023, kenmerk DGLGS / 26243049) over de uitwerking van de piekbelastersaanpak, gericht op agrarische en industriële bedrijven. Daarnaast schetst de minister de stand van zaken rondom de legalisering van de PAS-melders en het instellingsbesluit voor de Commissie schadevergoedingen

2023-02-13T21:00:21+01:0014 februari 2023|Nieuwsflits|

Omgevingswet

Op 30 januari jl. is de brief van de minister van VRO inzake voortgang van de implementatie van de Omgevingswet aan de Tweede Kamer aangeboden. In deze voortgangsbrief licht de minister de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet toe in vervolg op de brief van 14 oktober 2022 en de toegestuurde vervolginformatie. Concreet gaat

2023-02-06T16:18:42+01:007 februari 2023|Nieuwsflits|

Derogatie

Nederland moet het hele afbouwpakket voor de derogatie doorvoeren, dat in september 2022 is afgesproken, anders kan Nederland geen gebruik maken van de afbouwvoorwaarden. Dit heeft de Europese Commissie duidelijk gemaakt in een brief aan minister Adema (LNV). Een woordvoerder van de Commissie heeft dit op 20 januari jl. bevestigd. Doordat de Commissie de zaken

2023-01-23T15:38:32+01:0024 januari 2023|Nieuwsflits|

Pacht en Didam

De pachtkamer oordeelt in haar uitspraak van 10 januari 2023 dat ook het verpachten van grond door een overheidsorgaan, net als het uitgeven van gronden in erfpacht, het verhuren van onroerend goed en grondruil onder het bereik van het Didam-arrest valt. De rechter overweegt: ‘In beginsel diende de Gemeente bij de uitgifte van grond

2023-03-27T11:33:29+02:0017 januari 2023|Nieuwsflits|
Meer berichten laden