Fosfaatrechten

Aangekochte fosfaatrechten; beschikkingen werden bij verkopers herzien (verlaagd). Vordering van de koper van de rechten tot schadevergoeding wegens onrechtmatige daad. De slotsom is dat de Staat onrechtmatig heeft gehandeld tegenover Landbouwstart door de fosfaatbeschikkingen van [Verkoper 2] , [Verkoper 3] , [Verkoper 4] en [Verkoper 6] op onjuiste gronden, in strijd met artikel 23 lid

2022-06-28T09:34:35+02:0028 juni 2022|Nieuwsflits|

BOR

Verhuur binnen vijf jaar aan een derde. Het komt de A-G voor dat de BOR voor het voortzettingsvereiste in beginsel het stakings- en vervreemdingsbegrip uit de Wet IB 2001 volgt, tenzij anders is voorzien gezien de specifieke aard van de BOR. Daarover merkt de A-G op dat de kern van de regeling van de BOR

2022-06-20T22:17:37+02:0020 juni 2022|Nieuwsflits|

Stikstof

Aan de landsadvocaat is gevraagd om een juridische analyse te geven van de onontkoombaarheid van de in de zgn. Hoofdlijnenbrief (Kamerstukken II 2021-2022, 33 576, nr. 265) aangegeven aanpak. Pels Rijcken beantwoordt die vraag bevestigend en wijst in dat verband op  art. 1.12a van de Wet natuurbescherming (in 2035 is de depositie in 74% van

2022-06-14T11:28:38+02:0014 juni 2022|Nieuwsflits|

Fosfaatrechten

De minister van LNV zal per medio juni de aan bedrijven toegekende fosfaatrechten openbaar maken. De fosfaatrechten zijn indertijd ‘om niet’ aan bedrijven toegekend. Blijkens de staatssteunbeschikking (State Aid SA.46349 (2017/N)) worden de toegekende fosfaatrechten aangemerkt als staatssteun. Voor het correct toepassen van de staatssteunregels acht de Europese Commissie transparantie van essentieel belang en heeft

2022-06-08T10:03:58+02:008 juni 2022|Nieuwsflits|

Fosfaatrechten

De pachter had zowel met de BV als de eigenaar van de rest van het landgoed een reguliere pachtovereenkomst die allebei in 2019 door ontbinding zijn beëindigd. De BV en de eigenaar maken aanspraak op fosfaatrechten waarbij zij de pachtarealen van beide pachtovereenkomsten optellen om boven het minimum van 15 ha uit te komen. Het

2022-06-01T13:36:02+02:001 juni 2022|Nieuwsflits|

Medepacht

Vordering medepacht van echtgenote en zoon in verband met ziekte en leeftijd pachter en bedrijfsopvolging. In reconventie: ontbinding. Hoewel de pachtkamer op grond van omstandigheden de rentabiliteit van het bedrijf van [eiser] als zwak tot matig beoordeelt en het de vraag is of het bedrijf ook in de toekomst voldoende levensvatbaar zal blijken te zijn,

2022-05-24T09:54:51+02:0024 mei 2022|Nieuwsflits|

Beëindigingsregelingen

Er zijn twee regelingen ter consultatie voorgelegd: de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV) en de tweede tranche van de Maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen (MGA-2). De LBV is een generieke regeling om stikstofdepositie te verminderen. Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten melkvee-, varkens- en pluimveehouders (onder meer) voldoen aan een landelijke drempelwaarde voor

2022-05-17T11:25:52+02:0017 mei 2022|Nieuwsflits|

Derogatie

In een brief van de minister over de stand van zaken met betrekking tot de derogatie gaat deze allereerst in op de consequenties van het verlies daarvan. Die zijn groot. De mestverwerkingscapaciteit en exportmogelijkheden zullen op korte termijn onvoldoende zijn om het gehele mestoverschot te kunnen plaatsen bij verlies van de derogatie. De druk op

2022-05-10T10:48:24+02:0010 mei 2022|Nieuwsflits|

Vogelgriep

De situatie blijft zorgelijk. In veel landen in Europa zijn vogelgriepbesmettingen vastgesteld, bij pluimveelocaties en bij wilde vogels. Vooral in Frankrijk zijn er veel uitbraken gerapporteerd, ruim 1100, veel bij gehouden eenden in het zuidwesten van Frankrijk en in de Loirestreek. In Italië zijn ongeveer 317 bedrijven getroffen. Hongarije, Polen en Duitsland hebben meer dan

2022-05-03T09:39:56+02:003 mei 2022|Nieuwsflits|

Fosfaatrechten

Aanspraak fosfaatrechten verpachter. Toepassing arrest 26 maart 2019 (ECLI:NL:GHARL:2019:2544). Tussen partijen bestond een hoevepachtovereenkomst. Bij het einde daarvan in 2017 heeft de verpachter een voorbehoud gemaakt ten aanzien van fosfaatrechten. In deze procedure wil hij een verklaring voor recht dat hij aanspraak kan maken op een deel van de fosfaatrechten van pachter. Het hof oordeelt

2022-04-26T10:05:07+02:0026 april 2022|Nieuwsflits|
Meer berichten laden