Fipronil

De slotsom is dat Chickfriend c.s. toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van de tussen haar en de individuele pluimveehouders gesloten overeenkomsten en dat er causaal verband bestaat tussen deze toerekenbare tekortkoming en de door de pluimveehouders geleden schade. Chickfriend c.s. dient deze schade ook te vergoeden. Dat de pluimveehouders mogelijk schade hebben geleden als

2020-05-25T12:57:26+02:00 25 mei 2020|Nieuwsflits|

Verbindend verklaring

RVO.nl heeft op 26 november 2018 van de vereniging Producenten Organisatie Varkenshouderij (hierna POV) een aanvraag ontvangen voor het verbindend verklaren van voorschriften op het gebied van onderzoek en innovatie en de financiering daarvan. Het verzoek heeft betrekking op de ‘Onderzoeksagenda varkenshouderij 2017–2020’ en separate onderzoeksvoorstellen F–J, en is er op gericht dat ook ondernemers

2020-05-25T12:56:34+02:00 25 mei 2020|Nieuwsflits|

Omgevingswet

De afgelopen weken is met de bestuurlijke koepels afgewogen wat een realistische datum is voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het gezamenlijke voorstel is dat de Omgevingswet per 1 januari 2022 inwerking treedt. Deze datum geeft voldoende ruimte om het wetgevingsproces af te ronden, het DSO op te leveren, de regelgeving goed te implementeren en

2020-05-25T12:55:41+02:00 25 mei 2020|Nieuwsflits|

Spuitvrije zones

De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft besloten prof. mr. N.S.J. Koeman te verzoeken een paper op te stellen met een analyse en een advies over de juridische mogelijkheden met betrekking tot spuitvrije zones. Een exemplaar van deze paper is aan de kamer aangeboden (Kamerstukken II, 2019/20, 27428, nr. 369). Dit advies gaat

2020-05-18T12:06:54+02:00 18 mei 2020|Nieuwsflits|

Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet (voorzien voor 1 januari 2021) is, zoals bekend, uitgesteld. Wie over de voortgang wil lezen neme Kamerstukken II, 2019/20, 33118, nr. 142 erbij. Een nieuwe datum is er nog niet.

2020-05-18T12:06:04+02:00 18 mei 2020|Nieuwsflits|

Gebiedsontwikkeling

In Bouwrecht (mei 2020, blz. 199 e.v.) schrijft J. Heinen over “Landinrichting als instrument voor duurzame gebiedsontwikkeling”.  Slotzin: Landinrichting is beschikbaar en blijft onder de Omgevingswet beschikbaar, dus benut dit instrument!”. Een terechte oproep.

2020-05-11T15:43:24+02:00 11 mei 2020|Nieuwsflits|

Corona

Er is extra steun beschikbaar voor de volgende ondernemingen, die in aanmerking komen voor een eenmalige aanvullende tegemoetkoming: –primaire ondernemingen in de sierteelt en primaire ondernemingen in de voedingstuinbouw die vrijwel volledig afhankelijk zijn van afzet aan de horeca, die in de periode van 12 maart tot en met 11 juni 2020 ten opzichte van

2020-05-11T15:42:49+02:00 11 mei 2020|Nieuwsflits|

Natura 2000

Bij besluit van 8 februari 2017 heeft de staatssecretaris van Economische Zaken een verzoek van Zeeland Seaports N.V., de rechtsvoorgangster van North Sea Port, om nadeelcompensatie wegens de wijziging van de begrenzing van het Natura 2000-gebied "Westerschelde & Saeftinghe", afgewezen. North Sea Port is beheerder en eigenaar van het havengebied Sloehaven ten oosten van Vlissingen.

2020-05-04T15:08:56+02:00 4 mei 2020|Nieuwsflits|

Kassen

Caravanstalling in kassencomplex. Strijd met het bestemmingsplan. College van burgemeester en wethouders zijn bevoegd handhavend op te treden. Geen sprake van bijzondere omstandigheden om van handhaving af te zien. Beroepen zijn ongegrond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is geen aanleiding. Rechtbank Gelderland 30-04-2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:2399

2020-05-04T15:08:14+02:00 4 mei 2020|Nieuwsflits|

Fosfaatreductieplan

Appellante kan geen beroep doen op de knelgevallenregeling in artikel 12, tweede lid, van de Regeling en artikel 72 van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet. Niet aannemelijk dat sprake is van een individuele en disproportionele last. CBB 21-04-2020, ECLI:NL:CBB:2020:281 Wettelijke grondslag in artikel 13 van de Landbouwwet. De inningstermijn in artikel 8 van de Regeling is niet

2020-04-27T12:52:04+02:00 27 april 2020|Nieuwsflits|
Meer berichten laden