Evaluatie landbouwvrijstelling

Bij brief van 20 maart jl., door de Tweede Kamer gepubliceerd op 8 april jl., informeert de minister van LNV de Tweede Kamer over het rapport Evaluatie landbouwvrijstelling. De landbouwvrijstelling is geëvalueerd in het kader van de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE). De vrijstelling is beoordeeld op doeltreffendheid en doelmatigheid, daarbij zijn ook de vragen uit

2024-04-15T15:23:15+02:0016 april 2024|Nieuwsflits|

Jonge landbouwers

Op 3 april jl. is de Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 2 april 2024, nr. WJZ/ 45836066, houdende wijziging van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies 2021 en de Regeling openstelling EZK en LNV subsidies 2024 in verband met subsidie voor de vestiging van jonge landbouwers in de Staatscourant geplaatst, Stcrt. 2024,

2024-04-08T15:12:01+02:009 april 2024|Nieuwsflits|

Evenredigheidsbeginsel

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft uitspraak gedaan over de toepassing van het evenredigheidsbeginsel bij gebonden besluiten. Dat zijn besluiten waarbij het rechtsgevolg meteen volgt uit het wettelijk voorschrift waarop het besluit berust. Bij  zulke besluiten geeft het wettelijk voorschrift het bestuursorgaan geen ruimte om nog een belangenafweging in te maken. Ook

2024-04-02T10:46:29+02:002 april 2024|Nieuwsflits|

Natuurherstelverordening

De EU-lidstaten stemmen voorlopig nog niet over de Europese natuurherstelwet, omdat nog niet genoeg landen de wet steunen. Het is nog niet bekend of en wanneer de lidstaten wel gaan stemmen. De kwestie zou nu zo gepolitiseerd zijn dat compromissen moeilijk te vinden zijn. Demissionair minister Van der Wal (N&S) en haar collega's uit

2024-03-25T13:34:07+01:0026 maart 2024|Nieuwsflits|

Geurhinder

De zaak gaat over een omgevingsvergunning voor de bouw van een varkensstal. Eiser ervaart veel te veel stankoverlast door de vele veehouderijen om hem heen en iedere vergunning die nog extra wordt verleend, zal leiden tot meer stankoverlast. Volgens eiser is dit in strijd met artikel 8 EVRM. De rechtbank is van oordeel dat de

2024-03-18T17:11:21+01:0019 maart 2024|Nieuwsflits|

Doorschuiving

In geschil is of: Het noodzakelijk is dat zowel in de aangifte van de overleden echtgenoot als de achterblijvende echtgenoot om doorschuiving wordt verzocht; Het doorschuivingsverzoek ook betrekking heeft op het buitenvennootschappelijke ondernemingsvermogen of alleen op het maatschapsvermogen. De rechtbank oordeelt dat voor doorschuiving vereist is dat degene die de onderneming voortzet dit bij de

2024-03-11T21:01:14+01:0012 maart 2024|Nieuwsflits|

PAS melders

De Afdeling heeft uitspraak gedaan in drie zaken die gaan over verzoeken om handhavend optreden tegen zogenoemde PAS-melders. Dit zijn bedrijven die een melding hebben gedaan op grond van het Programma Aanpak Stikstof voor de wijziging, uitbreiding of oprichting van stikstofveroorzakende activiteiten. MOB heeft verzocht om handhavend optreden tegen de activiteiten van PAS-melders, omdat

2024-03-04T14:49:56+01:005 maart 2024|Nieuwsflits|

Maatschap

Bij ontbinding van de vennootschap onder firma zijn door eiser (voortzettende vennoot van de melkveehouderij) en zijn broer (de voortzetter van de schapenhouderij) percelen cultuurgrond verkregen. In geschil is of eiser de cultuurgrond tegen een zakelijke overnamesom heeft verkregen en of sprake is van een tot de belaste winst te rekenen gebruikersvoordeel. De rechtbank oordeelt

2024-02-27T08:34:53+01:0027 februari 2024|Nieuwsflits|

Opfokbedrijf

Hoger beroep van ECLI:NL:RBNHO:2023:738. Art. 7:376 BW. Ontbinding van pachtovereenkomst omdat gepachte niet langer gebruikt voor bedrijfsmatige landbouw. Opfokken van paarden voor dagvergoeding zonder risico voor opfokker is geen veehouderij. Overige activiteiten onvoldoende om van bedrijfsmatige landbouw te spreken. Tekortkoming rechtvaardigt ontbinding. Geen rechtsverwerking. Hof Arnhem-Leeuwarden 23-01-2024, ECLI:NL:GHARL:2024:550.

2024-02-20T09:24:57+01:0020 februari 2024|Nieuwsflits|

Geur

Naar aanleiding van een handhavingsverzoek van een aantal omwonenden heeft het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel (het college) aan ForFarmers een last onder dwangsom opgelegd in verband met het niet tijdig indienen van een plan van aanpak voor geur (last I). De rechtbank is van oordeel dat het college niet bevoegd was om last

2024-02-12T11:10:48+01:0013 februari 2024|Nieuwsflits|
Meer berichten laden