Wet stikstofreductie en natuurverbetering

De regering heeft een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet naar de Tweede Kamer gestuurd. (Kamerstukken II, 2020/21, 36500, nr. 3 (MvT). De  structurele aanpak waartoe het kabinet volgens de toelichting heeft besloten, is een systeem met de volgende elementen: –het opnemen in de wet van een resultaatsverplichtende omgevingswaarde voor het

2020-10-19T15:24:39+02:00 19 oktober 2020|Nieuwsflits|

Teeltpacht

Art. 81 lid 1 RO. Pachtrecht. Is sprake van een teeltpachtovereenkomst (art. 70f Pachtwet (oud)) dan wel van reguliere pacht. Dwingendrechtelijk vereiste van registratie. HR 16-10-2020, ECLI:NL:HR:2020:1633

2020-10-19T15:23:44+02:00 19 oktober 2020|Nieuwsflits|

Bestemmingsplan

Appellante betoogt dat de raad ten onrechte geen nader onderzoek heeft verricht naar de risico’s die de realisatie van de nieuwbouwwijk in de omgeving van haar geitenhouderij met zich brengt voor de gezondheid van de toekomstige bewoners van de voorziene woningen. Daarbij heeft [appellante] specifiek gewezen op de onderzoeken "Veehouderij en gezondheid omwonenden II" en

2020-10-13T12:20:22+02:00 13 oktober 2020|Nieuwsflits|

Stikstof

Door Kamerleden Klaver en Bromet is een initiatiefvoorstel voor een Wet duurzame aanpak stikstof ingediend. (Kamerstukken II, 2020/21, 35444, nr.2 (wetsvoorstel)). In Bouwrecht 2020/71 is opgenomen een artikel van A. Collignon en E.C. Berkouwer: De Wet natuurbescherming, stikstof en de bouwpraktijk na de PAS-uitspraken: waar staan we? De auteurs zien in de jurisprudentie en regelgeving

2020-10-13T12:19:48+02:00 13 oktober 2020|Nieuwsflits|

Paard

Is het een brave zwarte merrie of een paard met een moeilijk karakter? Voor die vraag staat de kantonrechter wanneer eiser de aankoop van een paard ongedaan wil maken. De rechter oordeelt dat partijen op zitting een toelichting moeten geven of er is voldaan aan de mededelingsplicht en de onderzoeksplicht. Ook wil de rechter met

2020-10-05T14:53:11+02:00 5 oktober 2020|Nieuwsflits|

Titelzuivering

Uitleg notariële akte van toedeling in het kader van een ruilverkaveling. Door de titelzuiverende werking van deze akte is een bestaande erfdienstbaarheid komen te vervallen. Hof Arnhem-Leeuwarden 29-09-2020, ECLI:NL:GHARL:2020:7858

2020-10-05T14:52:44+02:00 5 oktober 2020|Nieuwsflits|

Inpassingsplan Moerdijk

Het inpassingsplan is vastgesteld, voorzien van externe saldering. In deze uitspraak geeft de Raad van State aan hoe deze externe saldering vorm heeft gekregen en wat er correct is (korting 70%, saldering en dierrechten, feitelijk gebruik). ABRS 30-09-2020,  ECLI:NL:RVS:2020:2318

2020-10-05T14:52:10+02:00 5 oktober 2020|Nieuwsflits|

Fosfaatrechten

Appellante heeft onderbouwd met de CRV Mineraal veesaldokaart van 2 juli 2015 dat zij categorie 100 koeien heeft. Het ligt, nu de I&R-registratie ontbreekt, vervolgens op de weg van verweerder om zijn stelling dat het categorie 120 koeien zouden zijn gemotiveerd te onderbouwen en twijfel de zaaien aan de status van de betreffende koeien. Ter

2020-09-28T17:16:56+02:00 28 september 2020|Nieuwsflits|

Mestbeleid

Voor degenen die vast mee willen denken over de toekomst van het mestbeleid heeft het Planbureau voor de Leefomgeving een rapport opgesteld: Quickscan van denkrichtingen voor herbezinning van het mestbeleid; Verkenning op verzoek van het ministerie van LNV van vijf denkrichtingen van de werkgroep Herbezinning Mestbeleid. Er zijn vijf van die denkrichtingen: Eenvoudig, Risicogericht-gebiedsgericht, Risicogericht-sectorspecifiek,

2020-09-28T17:16:22+02:00 28 september 2020|Nieuwsflits|

Pachtnormen

Over de herziene pachtnormen is een schriftelijk overleg gevoerd met de vaste commissie LNV (Kamerstukken II, 2020/21, 27924, nr. 77) Op de vraag hoe het staat met de aangekondigde herziening van het pachtstelsel antwoordt de minister: “Ik werk verder aan de herziening van het pachtstelsel. Ik verwacht de verdere uitwerking van de herziening met uw

2020-09-28T17:15:51+02:00 28 september 2020|Nieuwsflits|
Meer berichten laden