Transport

Boetes van de NVWA aan vervoerder omdat dieren zijn vervoerd die niet geschikt waren voor transport. In één zaak is eiseres verweten dat de dieren niet geschikt waren omdat ze ernstige open wonden of een prolaps hadden, maar voor de rechtbank staat onvoldoende vast dat de dieren ernstige en open wonden hadden, dan wel dat

2022-01-25T11:04:01+01:0025 januari 2022|Nieuwsflits|

Natuurvergunning

Voorkomt de inzet van combiluchtwassers op varkensstallen significante gevolgen door stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden? Het antwoord op deze vraag kan volgens de rechtbank niet rechtstreeks worden ontleend aan de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). Omdat het positieve effect van luchtwassers afhankelijk is van verschillende factoren, is onzeker of dit effect blijvend kan worden bereikt. De

2022-01-19T11:36:08+01:0019 januari 2022|Nieuwsflits|

Kwekersrecht

Zonder toestemming van kwekersrechthebbende vermeerderen van planten. Vaststelling omvang inbreuk en hoogte van de geleden schade. Geen stilzwijgende toestemming of rechtsverwerking. Hof Den Haag. 28-08-2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:2407

2022-01-12T15:50:52+01:0012 januari 2022|Nieuwsflits|

Landbouwraad

Een verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 15 november 2021 is te vinden in Kamerstukken II, 2021/22, 21501-32, nr. 1360. De conclusies van de nieuwe EU-bossenstrategie voor 2030 werden besproken. Zie over dat onderwerp ook: Kamerstukken II, 2021/22, 28625, nr. 319. Verder kwam ook de marktsituatie aan de orde. De situatie op de markt

2021-12-13T15:18:12+01:0013 december 2021|Nieuwsflits|

Natuur

De zevende Voortgangsrapportage Natuur biedt het volgende beeld: van de in het Natuurpact overeengekomen uitbreidingstaakstelling van het Natuurnetwerk Nederland van minimaal 80.000 hectare was op 1 januari 2021 44.321 hectare gerealiseerd, waarmee de restanttaakstelling voor de jaren 2021 tot en met 2027 dus 35.679 hectare bedraagt. In het jaar 2020 is 2.850 extra natuur binnen

2021-12-06T15:27:44+01:006 december 2021|Nieuwsflits|

Pluimveerecht

In de totstandkomingsgeschiedenis van het pluimveerechtenstelsel is uitdrukkelijk overwogen dat de hoogte van het pluimveerecht rechtstreeks uit de wet wordt afgeleid en dat daarover geen individuele, voor bezwaar en beroep vatbare beslissing wordt genomen. Het College heeft dit onderschreven. De vaststelling van het pluimveerecht is dus geen besluit in de zin van de Algemene wet

2021-11-29T15:33:11+01:0029 november 2021|Nieuwsflits|

Fosfaatrechten

Knelgevallenregeling. Verweerder heeft een onjuist aantal wachtdagen gehanteerd, zodat het vervangingsbesluit niet zorgvuldig is genomen. Het beroep is gegrond en het College voorziet zelf in de zaak. De totale melkproductie van appellant moet worden verhoogd, waardoor hij voldoet aan de 5%-drempel van de knelgevalleregeling. Het College stelt het fosfaatrecht van appellant (na generieke korting) vast

2021-11-22T15:20:02+01:0022 november 2021|Nieuwsflits|

Ruilplan

Voor de Gebiedsinrichting 'Franekeradeel-Harlingen' is een ontwerp-ruilplan opgesteld. Daartegen zijn bij de rechtbank Noord-Nederland verschillende zaken aangebracht. Zie Rechtbank Noord-Nederland 20-10-2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:4396 (niet ontvankelijk). Zie ook: ECLI:NL:RBNNE:2021:4400 (toedeling weggedeelte), ECLI:NL:RBNNE:2021:4397 (toedeling sloot), ECLI:NL:RBNNE:2021:4398 (toetsingskader ruilplan bij landinrichting), Rechtbank Noord-Nederland 03-11-2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:4795 (geen inbreng in vrije eigendom geeft geen aanspraak op toedeling in vrije eigendom), ECLI:NL:RBNNE:2021:4794

2021-11-15T15:45:10+01:0015 november 2021|Nieuwsflits|

Klimaatbeleid

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft een rapport “Nederland Fit for 55? Mogelijke gevolgen van het voorgestelde EU-klimaatbeleid” (september 2021) het licht doen zien. Dat is ook naar de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstukken II, 2021/22, 32813, nr. 905). Het voorstel van de Commissie heeft in beperkte mate directe implicaties voor het Nederlandse beleidspakket voor de

2021-11-08T12:43:08+01:008 november 2021|Nieuwsflits|

Fosfaatrechten

Jongveeopfokbedrijf. Niet in geschil is dat appellante geen melk produceert. Zij is daarmee geen nieuw gestart bedrijf in de zin van artikel 72 van het Uitvoeringsbesluit. Het betoog dat appellante op gelijke voet met melkproducerende bedrijven een beroep moet kunnen doen op de startersregeling slaagt niet. Voor zover appellante nadelig getroffen wordt door het achterwege

2021-10-18T14:31:46+02:0018 oktober 2021|Nieuwsflits|
Meer berichten laden