Ter uitvoering van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn worden het Besluit gebruik meststoffen en het Uitvoeringsbesluit meststoffenwet aangepast. Een ontwerpbesluit is naar de kamers gestuurd (Kamerstukken II, 2017/18, 33037, nr. 289). Wijzigingen zijn o.a.:

  • De verplichting om bij maisteelt op 1 oktober een vanggewas te telen. Dit kan door tijdens of direct na de teelt van maïs een vanggewas in te zaaien.
  • Op grasland gelegen op klei- en veengrond wijzigt de uitrijdperiode van vaste strorijke mest van 1 februari tot en met 15 september naar 1 december tot en met 15 september.
  • Op bouwland verschuift per 1 januari 2019 de uitrijdperiode van drijfmest van 1 februari tot en met 31 augustus naar 15 februari tot en met 15 september.