Op 3 april jl. is de Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 2 april 2024, nr. WJZ/ 45836066, houdende wijziging van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies 2021 en de Regeling openstelling EZK en LNV subsidies 2024 in verband met subsidie voor de vestiging van jonge landbouwers in de Staatscourant geplaatst, Stcrt. 2024, nr. 8005. Met onderhavige wijzigingsregeling wordt in de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies 2021 de subsidiemodule vestiging van jonge landbouwers toegevoegd. Deze GLB-interventie en nationaal uitgewerkte subsidiemodule heeft tot doel om generatievernieuwing in de landbouw te stimuleren.

 

Bij brief van 3 april jl., door de Tweede Kamer gepubliceerd op 4 april jl. Kamerstukken II 2023/24, 30252, nr. 166 informeert de minister van LNV de kamer over de te verwachten openstellingen van subsidiemaatregelen voor jonge landbouwers. Speciale aandacht hierbij krijgt de ‘subsidiemodule voor de vestiging van jonge landbouwers’, die per 3 juni 2024 in Nederland voor het eerst opengesteld zal worden.