Pachtontbinding

Vordering verpachter (ontbinding pachtovereenkomst) toegewezen, omdat pachter het perceel (circa 65 ha) niet langer gebruikt voor de uitoefening van de landbouw. Opfokken van paarden (niet zijn eigendom) tegen een dagvergoeding is géén bedrijfsmatige landbouw. Van andere bedrijfsmatige landbouwactiviteiten binnen zijn onderneming blijkt niet en exploitatie schapenhouderij is niet aangetoond. Het perceel (43 jaar gepacht)

2023-03-27T11:33:05+02:0028 februari 2023|Nieuwsflits|

Stikstofwet

Het kabinet heeft de consultatie opengesteld voor het wetsvoorstel waarmee het stikstofreductiedoel wordt versneld van 2035 naar 2030. Tevens regelt deze wet de vergunningplicht voor intern salderen en andere stikstofgerelateerde maatregelen (o.a. intern salderen). Basis is het coalitieakkoord en de voorstellen van Remkes. Voor de omgevingswaarde zijn in het wetsvoorstel ook twee ijkmomenten in 2025

2023-02-20T16:19:25+01:0021 februari 2023|Nieuwsflits|

Piekbelasters en PAS-melders

Minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) informeert de Tweede Kamer per brief (brief van 10 februari 2023, kenmerk DGLGS / 26243049) over de uitwerking van de piekbelastersaanpak, gericht op agrarische en industriële bedrijven. Daarnaast schetst de minister de stand van zaken rondom de legalisering van de PAS-melders en het instellingsbesluit voor de Commissie schadevergoedingen

2023-02-13T21:00:21+01:0014 februari 2023|Nieuwsflits|

Omgevingswet

Op 30 januari jl. is de brief van de minister van VRO inzake voortgang van de implementatie van de Omgevingswet aan de Tweede Kamer aangeboden. In deze voortgangsbrief licht de minister de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet toe in vervolg op de brief van 14 oktober 2022 en de toegestuurde vervolginformatie. Concreet gaat

2023-02-06T16:18:42+01:007 februari 2023|Nieuwsflits|

Derogatie

Nederland moet het hele afbouwpakket voor de derogatie doorvoeren, dat in september 2022 is afgesproken, anders kan Nederland geen gebruik maken van de afbouwvoorwaarden. Dit heeft de Europese Commissie duidelijk gemaakt in een brief aan minister Adema (LNV). Een woordvoerder van de Commissie heeft dit op 20 januari jl. bevestigd. Doordat de Commissie de zaken

2023-01-23T15:38:32+01:0024 januari 2023|Nieuwsflits|

Pacht en Didam

De pachtkamer oordeelt in haar uitspraak van 10 januari 2023 dat ook het verpachten van grond door een overheidsorgaan, net als het uitgeven van gronden in erfpacht, het verhuren van onroerend goed en grondruil onder het bereik van het Didam-arrest valt. De rechter overweegt: ‘In beginsel diende de Gemeente bij de uitgifte van grond

2023-03-27T11:33:29+02:0017 januari 2023|Nieuwsflits|

Contractteelt

Tekortkomingen contractteler deels niet komen vast te staan, deels onvoldoende onderbouwd dat schadeplichtig. M.b.t. de gedeeltelijk terechte buitengerechtelijke ontbinding onvoldoende aanknopingspunten voor schatting waardevermindering. Rechtbank Noord-Nederland 30-11-2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:11221.

2023-01-10T08:55:18+01:0010 januari 2023|Nieuwsflits|

Bedrijfsopvolgingsregeling

Het kabinet heeft op 9 december besloten om de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de schenk- en erfbelasting niet af te schaffen, maar aan te passen waar nodig, zo blijkt uit de Kamerbrief. Dit is de reactie op het eerder dit jaar verschenen evaluatierapport van het Centraal Planbureau over de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de schenk- en

2022-12-20T08:49:11+01:0020 december 2022|Nieuwsflits|

Staatssteun

Het hof van beroep in Gent heeft de zaak rond de verkoop van 72 percelen landbouwgrond in Nederland aan Bijloke bv nietig verklaard. Bijloke bv kocht de gronden van het Gentse OCMW in 2016 voor 17,5 miljoen euro. Het hof oordeelt dat er sprake is van verboden staatssteun en dat het OCMW van Gent een

2022-12-13T09:42:49+01:0013 december 2022|Nieuwsflits|

Mestboetes

Boetes wegens twee verschillende overtredingen door drie verschillende partijen in de jaren 2012 en 2013 van de Meststoffenwet. De eerste overtreding betreft de manipulatie van (meng)monsters. Uit onderzoek van RIKILT blijkt dat kunstmestkorrels zijn toegevoegd aan de monsters. Ook blijkt uit onderzoek dat het stikstof- en/of fosfaatgehalte van aan- en afgevoerde dierlijke mest niet juist

2022-12-06T08:55:25+01:006 december 2022|Nieuwsflits|
Meer berichten laden