Beëindigingsregelingen

Er zijn twee regelingen ter consultatie voorgelegd: de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV) en de tweede tranche van de Maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen (MGA-2). De LBV is een generieke regeling om stikstofdepositie te verminderen. Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten melkvee-, varkens- en pluimveehouders (onder meer) voldoen aan een landelijke drempelwaarde voor

2022-05-17T11:25:52+02:0017 mei 2022|Nieuwsflits|

Derogatie

In een brief van de minister over de stand van zaken met betrekking tot de derogatie gaat deze allereerst in op de consequenties van het verlies daarvan. Die zijn groot. De mestverwerkingscapaciteit en exportmogelijkheden zullen op korte termijn onvoldoende zijn om het gehele mestoverschot te kunnen plaatsen bij verlies van de derogatie. De druk op

2022-05-10T10:48:24+02:0010 mei 2022|Nieuwsflits|

Vogelgriep

De situatie blijft zorgelijk. In veel landen in Europa zijn vogelgriepbesmettingen vastgesteld, bij pluimveelocaties en bij wilde vogels. Vooral in Frankrijk zijn er veel uitbraken gerapporteerd, ruim 1100, veel bij gehouden eenden in het zuidwesten van Frankrijk en in de Loirestreek. In Italië zijn ongeveer 317 bedrijven getroffen. Hongarije, Polen en Duitsland hebben meer dan

2022-05-03T09:39:56+02:003 mei 2022|Nieuwsflits|

Fosfaatrechten

Aanspraak fosfaatrechten verpachter. Toepassing arrest 26 maart 2019 (ECLI:NL:GHARL:2019:2544). Tussen partijen bestond een hoevepachtovereenkomst. Bij het einde daarvan in 2017 heeft de verpachter een voorbehoud gemaakt ten aanzien van fosfaatrechten. In deze procedure wil hij een verklaring voor recht dat hij aanspraak kan maken op een deel van de fosfaatrechten van pachter. Het hof oordeelt

2022-04-26T10:05:07+02:0026 april 2022|Nieuwsflits|

Natuurcompensatiebank

Naar de Tweede Kamer is gestuurd een wetsvoorstel tot “Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet in verband met het opnemen van regels over het registreren, reserveren en toedelen van maatregelen ter compensatie van de gevolgen voor Natura 2000-gebieden van stikstofdepositie veroorzaakt door projecten van groot openbaar belang (natuurcompensatiebank), voorzien van een memorie van

2022-04-19T16:07:34+02:0019 april 2022|Nieuwsflits|

Fijnstof

Er is een Regeling specifieke uitkeringen oplossen fijnstofknelpunten rondom veehouderijen (Stcrt. 2022, nr. 8603). De Europese richtlijn luchtkwaliteit verplicht tot het opstellen van een plan wanneer de grenswaarden voor luchtkwaliteit worden overschreden. Dat is het geval bij een aantal veehouderijen in Nederweert, Peel en Maas en Someren.  Op grond van deze regeling kan de Minister

2022-04-12T13:40:29+02:0012 april 2022|Nieuwsflits|

Stikstof

Er is een memo 'Juridische houdbaarheid aanpak stikstof & ontwikkelingsruimte' en een rapport ‘Herstelbaarheid van door stikstofdepositie aangetaste Natura 2000-habitattypen’, afkomstig van Greenpeace. De minister heeft daar op gereageerd (Kamerstukken II, 2021/22, 35334, nr. 175): Ik neem de conclusies uit dit (laatste) rapport zeer serieus. Het is belangrijk dat deze inzichten worden betrokken bij de

2022-04-06T10:40:54+02:006 april 2022|Nieuwsflits|

Boeren met toekomst

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur heeft zich gebogen over de vraag welk overheidsbeleid boerenondernemers helpt, om binnen de duurzaamheidsgrenzen die overheid en samenleving stellen, hun toekomst vorm te geven. Met andere woorden: hoe kan de overheid bevorderen dat boeren met hun ondernemerschap een acceptabel inkomen kunnen realiseren binnen de grenzen die de leefomgeving

2022-03-29T11:01:33+02:0029 maart 2022|Nieuwsflits|

Zonnepark

Door verweerder is een omgevingsvergunning verleend voor de realisatie van een zonnepark aan de Hegemansweg te Groenlo. Door verschillende omwonenden, allen agrarisch ondernemers, is hiertegen beroep ingesteld. Samengevat betogen eisers dat geen draagvlak onder omwonenden bestaat. Ook hebben zij onvoldoende (financieel) kunnen participeren. Verder is het zonnepark in strijd met de goede ruimtelijke ordening en

2022-03-22T10:39:26+01:0022 maart 2022|Nieuwsflits|

WOZ

WOZ-zaak melkveebedrijf met bedrijfswoning. In geschil is de hoogte van de WOZ-waarde en de aanslagen ozb Eigenaar niet-woning en Gebruiker niet-woning. Het hof oordeelt dat de WOZ-waarde niet te hoog is. De heffingsambtenaar heeft de gebruikte gegevens uit taxatiewijzers herleid naar plaatselijke omstandigheden door ook transactiecijfers te overleggen van drie objecten in de regio. De

2022-03-15T20:57:43+01:0015 maart 2022|Nieuwsflits|
Meer berichten laden