Over Christien Smits

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Christien Smits has created 39 blog entries.

Percelen GLB

Het aantal betalingsrechten wordt bepaald op basis van het aantal subsidiabele hectaren landbouwgrond dat een landbouwer op 15 mei 2015 in gebruik heeft en als zodanig in de verzamelaanvraag van de Gecombineerde opgave 2015 heeft opgegeven. Aangezien niet in geschil is dat appellant de oppervlakte van 6,96 ha van de acht percelen op 15 mei

2018-02-13T10:31:14+01:0013 februari 2018|Nieuwsflits|

Rundvee

Wet dieren; last onder bestuursdwang en kostenbesluit naar aanleiding van feitelijke toepassing van bestuursdwang waarbij de dieren zijn meegevoerd en opgeslagen. De rapporten van de toezichthouders rechtvaardigen de last onder bestuursdwang Uit de opgelegde last onder bestuursdwang moet een overtreder kunnen opmaken met welke gevolgen hij financieel of anderszins rekening moet houden indien hij niet

2018-02-06T09:52:38+01:006 februari 2018|Nieuwsflits|

Pacht – onteigening

Is plaats voor vergoeding van 'de werkelijke waarde' van het persoonlijke recht van de onteigende pachter indien het plaatselijk gebruik bestaat dat bij overgang van dat recht daarvoor door de opvolgende pachter aan de afgaande pachter een vergoeding wordt betaald? Na de peildatum door partijen overeengekomen schadebeperkende maatregel. Parket HR 12-01-2018, ECLI:NL:PHR:2018:43

2018-02-06T09:52:03+01:006 februari 2018|Nieuwsflits|

Staldering

Motiveringsgebrek. Stalderingsregeling Verordening ruimte Noord-Brabant. Verweerder heeft in het bestreden besluit uitdrukkelijk overwogen dat de beschikking eerste fase wordt geweigerd wegens strijd met de VrNB en dat de overige weigeringsgronden buiten beschouwing kunnen blijven. Ter zitting heeft verweerder aangegeven dat hij zich het recht voorbehoudt om de beschikking eerste fase ook op andere gronden te

2018-01-30T14:36:16+01:0030 januari 2018|Nieuwsflits|

Betalingsrechten

Het niet kunnen claimen van de bij de totstandkoming van de pachtovereenkomst vermelde betalingsrechten vormt een gebrek aan de pachtovereenkomst en leidt tot aanpassing van de overeengekomen pachtprijs. Tussenuitspraak. Rechtbank Den Haag 16-01-2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:499

2018-01-30T14:35:19+01:0030 januari 2018|Nieuwsflits|

Boete Meststoffenwet

Het beroep is gegrond, het bestreden besluit wordt vernietigd en het primaire besluit herroepen. Verweerder heeft eiser ten onrechte een bestuurlijke boete opgelegd wegens overtreding van de Meststoffenwet (Msw). Niet is komen vast te staan dat eiser een landbouwbedrijf heeft. De Msw is daarom niet van toepassing. Rechtbank Limburg 29-12-2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:12770

2018-01-22T12:26:26+01:0022 januari 2018|Nieuwsflits|

Geurhinder

Civiele procedure omwonenden tegen een varkenshouderij. De varkenshouder wordt veroordeeld tot maatregelen die bewerkstelligen dat de maximale geurbelasting op gevoelige objecten wordt gehaald, ondanks dat de varkenshouder beschikte over een geldige milieuvergunning en zich daar aan ook hield. Rechtbank Gelderland 20-12-2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:6442 De rechtbank stelt voorop dat er meerdere methoden denkbaar zijn om de aanvaardbaarheid

2018-01-15T15:47:20+01:0015 januari 2018|Nieuwsflits|

Bouwvergunning

Intrekking omgevingsvergunning voor het herbouwen van een woning en het bouwen van een hooiberg. Verweerder was, vanwege het gedurende meer dan 26 weken niet verrichten van handelingen met gebruikmaking van de vergunning, bevoegd om de omgevingsvergunning in te trekken. Eiser heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij op korte termijn alsnog gebruik zal maken van de

2018-01-15T15:46:18+01:0015 januari 2018|Nieuwsflits|

Hoevepacht

Kwalificatie hoevepacht; artikel 7:313 BW. Pachter stelt dat hij bij aanvang niet alleen tuinbouwgrond maar ook een schuur in gebruik heeft gekregen waardoor sprak zou zijn van hoevepacht. Het Hof oordeelt dat het aankomt op uitleg. Pachter heeft niet (voldoende) gesteld dat in de pachtvergoeding tevens een vergoeding begrepen zat voor het gebruik van de

2018-01-08T11:31:37+01:008 januari 2018|Nieuwsflits|

Rechtstreekse betalingen

De Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB is gewijzigd als gevolg van een wijziging van Verordening (EU) nr. 639/2014. De verbeteringen hebben tot doel de effectiviteit van de vergroening te vergroten. Artikel 2.17 wordt hiertoe op onderdelen gewijzigd en ziet onder meer op het samenvoegen van een aantal landschapselementen, als invulling van het ecologisch aandachtsgebied tot één

2017-12-21T14:55:50+01:0021 december 2017|Nieuwsflits|
Meer berichten laden