Pacht en fosfaatrechten

Het hof oordeelt dat de fosfaatrechten in beginsel van de pachter zijn en dat er geen reden is de rechten aan de verpachter over te dragen bij het einde van de pacht. Alleen in het geval de verpachter langdurig bedrijfsmiddelen aan de pachter ter beschikking heeft gesteld die voor het bedrijf van de pachter van

2019-03-27T10:40:26+02:00 27 maart 2019|Nieuwsflits|

Speculatie

De verkoper van landbouwgronden in Friesland die als speculatieobject zijn verkocht – in de hoop dat de bestemming van de gronden wordt gewijzigd in ‘wonen’ – kan de koper niet dwingen tot medewerking aan het passeren van de leveringsakte zolang daarin een slotverklaring is opgenomen waarin de koper verklaart bekend te zijn met het speculatieve

2019-03-26T13:14:42+02:00 26 maart 2019|Nieuwsflits|

Koop

Geschil over de vraag of tussen partijen een (onvoorwaardelijke) koopovereenkomst tot stand is gekomen waarbij appellanten een boerderij van geïntimeerden hebben gekocht. Bij de beantwoording van die vraag is van belang of partijen (opschortende) voorwaarden in de zin van een door appellanten te verkrijgen financiering en een appellanten conveniërend bouwkundig onderzoek zijn overeengekomen. Subsidiair speelt

2019-03-26T13:14:09+02:00 26 maart 2019|Nieuwsflits|

Nieuw pachtbeleid

De langverwachte brief van de regering over het nieuwe pachtstelsel is bekend. Hieronder volgt de (integrale) tekst: Sinds de evaluatie van het pachtstelsel in 2014  is er met betrokken partijen gesproken over een nieuwe inrichting van dit pachtstelsel. Deze evaluatie heeft geleid tot een initiatief  om te komen tot de akkoorden van Spelderholt. Echter, met

2019-03-25T10:52:49+02:00 25 maart 2019|Nieuwsflits|

Faunafonds

Over het eerste element - het voorkomen of beperken van schade - overweegt de Afdeling dat [wederpartij] gehouden is maatregelen te treffen en inspanningen te verrichten die redelijkerwijs van haar gevergd kunnen worden om de schade aan de peren te voorkomen of te beperken. Dit volgt ook uit artikel 7, eerste lid, van de Beleidsregels.

2019-03-19T11:35:42+02:00 19 maart 2019|Nieuwsflits|

Agrarische leegstand

Aan de Tweede Kamer is gezonden de reflectie van Wageningen Ecological Research (WER) op de enquête agrarische leegstand en het ruimtelijk instrumentarium. Voornaamste conclusie: het ruimtelijk instrumentarium is toereikend voor de aanpak van agrarische leegstand. Kamerstukken II, 2018/19, 29383, nr. 316.

2019-03-19T11:35:08+02:00 19 maart 2019|Nieuwsflits|

Kabelschade

Ook al is de Klic-melding niet verplicht bij handmatig slaan van grondpotten, toch kan het zijn dat men onrechtmatig handelt door die melding achterwege te laten. Rechtbank Midden-Nederland  06-03-2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:957

2019-03-19T11:34:31+02:00 19 maart 2019|Nieuwsflits|

Legitieme

Ten overvloede overweegt de rechtbank nog het volgende. Het is ter zitting duidelijk geworden dat deze uitkomst van de procedure [eiser] het gevoel zal geven dat de afspraken die hij in 1997 met erflater heeft gemaakt, onderuit gehaald worden. Hij heeft gezegd dat iedereen (ook zijn zussen) het destijds eens was met de bedrijfsovername, en

2019-03-11T14:53:14+02:00 11 maart 2019|Nieuwsflits|

Verharding

Op het perceel groeit gras dat in opdracht van [appellant] wordt gemaaid ten behoeve van veevoer. Anders dan het college stelt, is dat agrarisch gebruik. Nu de verharding, zoals [appellant] onweersproken heeft gesteld, dient om bij drassigheid een berijdbaar gedeelte te hebben of om tijdelijk een (maai)machine te kunnen stallen, bestaat geen aanleiding voor het

2019-03-11T14:52:31+02:00 11 maart 2019|Nieuwsflits|

Schapen

Wet dieren en Verordening (EG) nr. 1/2005. Boete wegens het langer dan 8 uur laten duren van een transport van schapen, terwijl niet wordt voldaan aan de eisen voor een langer durend transport. De rechtbank is van oordeel dat de vervoerder enig verwijt van de overtreding valt te maken. Met verweerder is de rechtbank van

2019-03-05T11:38:24+02:00 5 maart 2019|Nieuwsflits|
Meer berichten laden