Duitsland

Het januarinummer 2019 van het Duitse Agrar- und Umweltrecht is vrijwel helemaal gewijd aan de jacht. Interessant voor Nederlandse jagers die over de grens ook wel eens een ree willen omleggen. Het redactioneel gaat over jacht en belastingen; hoe men de ‘jachtpacht’ moet vormgeven (Schriftform und Bestimmtheit) wordt beschreven in een artikel van Benjamin Munte;

2019-01-29T10:45:13+02:00 29 januari 2019|Nieuwsflits|

Grond – Meststoffenwet

Appellant had de percelen om niet in gebruik op grond van een grondgebruiksovereenkomst gesloten met de eigenaar van de percelen. Deze overeenkomst stelde echter een aantal beperkingen aan het gebruik, zoals de verplichtingen tot inzaaien met graszaad en tot tijdig maaien om onkruiddruk op percelen van derden te voorkomen, het verbod om andere dan genoemde

2019-01-29T10:43:27+02:00 29 januari 2019|Nieuwsflits|

Stalbranden

Omdat menselijk handelen nog steeds een van de belangrijkste oorzaken is van een brand wordt conform het Actieplan brandveilige veestallen 2018–2022 volop ingezet op voorlichting aan ondernemers. Samen met brandweer en verzekeraars organiseert de sector komende 3 jaar ongeveer 75 bijeenkomsten waar ingegaan wordt op brandveiligheid in de breedste zin van het woord. Daarbij is

2019-01-21T15:48:51+02:00 21 januari 2019|Nieuwsflits|

Natura 2000

In een brief aan de Tweede Kamer gaat de minister onder meer in op verklaring voor het verschil in trends tussen berekende emissies en gemeten concentraties van ammoniak. Het RIVM en de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) hebben zich hierover gebogen. Het RIVM concludeert in zijn rapportage dat circa driekwart van het verschil verklaard kan

2019-01-21T15:48:18+02:00 21 januari 2019|Nieuwsflits|

Fosfaatrechten

Geen inbreuk op artikel 1 van het EP aangenomen. Het bedrijf van appellante is vanaf 2013 fors gegroeid, van circa 197 melkkoeien en jongvee gemiddeld in 2013 naar in totaal 332 melkkoeien en jongvee op de peildatum in 2015. Een deel van de groei was dus al gerealiseerd en voor die aanwas zijn ook rechten

2019-01-14T15:59:25+02:00 14 januari 2019|Nieuwsflits|

Aanvullingswet natuur

Ook de Wet natuurbescherming zal worden opgenomen in de omgevingswet. Een wetsvoorstel ligt in de Tweede Kamer, gevorderd tot nr. 7 (Nota van wijziging). Een verslag van de stand van zaken met betrekking tot die Omgevingswet is te vinden in Kamerstukken II, 2018-19, 33118, nr. 115. Alles ligt op koers.

2019-01-09T11:23:02+02:00 9 januari 2019|Nieuwsflits|

Jaarplanning

Het ministerie van LNV heeft een jaarplanning voor 2019 (Kamerstukken II, 2018/19, 35000 XIV, nr. 68). Daarbij is een overzicht van onderzoeken gevoegd, alsmede een overzicht van te verwachten kamerbrieven en wetgeving. Pachtbeleid staat niet op de lijst, dus dat zal dan 2020 worden.

2019-01-09T11:22:24+02:00 9 januari 2019|Nieuwsflits|

Opzegging

Alhoewel slechts [naam 2] (in persoon) pachter is, is de pacht naar het oordeel van de pachtkamer gelet op de onder 4.11. vermelde omstandigheden in dit geval een aangelegenheid die de maatschap aangaat. Dit brengt naar het oordeel van de pachtkamer mee dat de opzegging van de pachtovereenkomst aan [naam 2] op basis van artikel

2019-01-07T12:07:45+02:00 7 januari 2019|Nieuwsflits|

Misbruik

De zaak wordt hierdoor gekenmerkt dat [A] , op bijna 80-jarige leeftijd, in augustus 2013 met [appellant] een reguliere pachtovereenkomst heeft gesloten terwijl zij eerder, met [C] , gebruiksovereenkomsten sloot en na advies daartoe, een geliberaliseerde pachtovereenkomst. [A] heeft geen bedrijfsopvolgers. [A] stond bekend als een eigenzinnige vrouw die het belangrijk vond het bedrijf voort

2019-01-07T12:07:08+02:00 7 januari 2019|Nieuwsflits|
Meer berichten laden