Aardappelmoeheid

Tussen partijen is niet in geschil, en ook de voorzieningenrechter gaat hier voorshands van uit, dat verzoeker noch ten tijde van het primaire besluit noch ten tijde van het bestreden besluit beschikte over een verklaring als bedoeld in artikel 10.3 van het Keuringsreglement, hiervoor, in navolging van partijen, steeds betiteld als “AM-vrij verklaring”. Deze omstandigheid,

2018-11-26T15:09:14+01:00 26 november 2018|Nieuwsflits|

Bedrijfsmatigheid

Tekortkoming bedrijfsmatige exploitatie. Het enkele feit dat een agrarische onderneming wegens omstandigheden enkele jaren op een beperkt niveau wordt gehouden om, als het tij keert, weer voluit te draaien, brengt niet mee dat de pachter tekortschiet in de bedrijfsmatige exploitatie van het gepachte. Evenmin is dat het geval indien een agrarische onderneming enkele jaren minimaal

2018-11-26T15:08:31+01:00 26 november 2018|Nieuwsflits|

Mest

Het Besluit gebruik meststoffen en het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet zijn gewijzigd ter uitvoering van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Het betreft: Aanpassing voorschriften voor vanggewas in maïs op zand- en lössgrond; Aanpassing uitrijdperiode vaste strorijke mest op grasland gelegen op klei en veen; Verschuiven van uitrijdperiode drijfmest op bouwland; Aanpassing voorschriften vernietigen van grasland op zand- en

2018-11-21T15:23:43+01:00 21 november 2018|Nieuwsflits|

Plantenziektenwet

Een volledige herziening en vernieuwing van de Plantenziektenwet is neergelegd in een wetsvoorstel voor een Plantgezondheidswet. Aanleiding voor deze herziening en vernieuwing is Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten (hierna: Verordening 2016/2031). Verordening 2016/2031 zal met ingang van 14 december

2018-11-21T15:23:00+01:00 21 november 2018|Nieuwsflits|

Brandbrief fosfaat

Wij sturen u deze brief als bestuur van de Vereniging van Agrarisch Recht Advocaten. Van onze leden ontvangen wij dermate verontrustende berichten rond het fosfaatreductieplan (Regeling fosfaatreductieplan 2017) en de Fosfaatwet (wijziging van de Meststoffenwet per 1 januari 2018) dat wij gemeend hebben u deze brandbrief te moeten sturen. Veel van de melkveehouders die onze leden

2018-11-21T11:40:04+01:00 21 november 2018|Nieuwsflits|

Ruilplan

De rechtbank overweegt dat voor zover de uitvoeringscommissie meent dat [verzoeker] niet meer kan opkomen tegen de toedeling, omdat deze heeft plaatsgevonden overeenkomstig zijn voorstel in de zienswijze, zij niet in dit standpunt kan worden gevolgd. [verzoeker] heeft weliswaar in zijn zienswijze - onder andere - voorgesteld om hem het mestbassin aan [adres 2] terug

2018-11-12T16:27:39+01:00 12 november 2018|Nieuwsflits|

Fosfaatrechten

In-/uitscharing. De rechtbank constateert dat de wettelijke regeling onbillijk uitpakt voor [eiser] . Dat valt echter niet aan [gedaagde] te wijten. Door het buiten werking stellen van de wettelijke regeling en met het afstaan van de fosfaatrechten ten gunste van [eiser] zou er een onbillijke situatie ontstaan voor [gedaagde] . De rechtbank betrekt daarbij dat

2018-11-06T09:39:29+01:00 6 november 2018|Nieuwsflits|

Longontsteking

De resultaten van het onderzoek “Longontsteking in de nabijheid van geiten- en pluimveehouderijen; actualisering van gegevens uit huisartsenpraktijken 2014–2016” wijzen, net als de voorgaande onderzoeken, op een associatie tussen het wonen in nabijheid van een geitenhouderij en een verhoogd risico op longontsteking. De associatie tussen een verhoogd risico op longontsteking en het wonen in de

2018-11-06T09:38:43+01:00 6 november 2018|Nieuwsflits|