Het Besluit gebruik meststoffen en het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet zijn gewijzigd ter uitvoering van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Het betreft:

  • Aanpassing voorschriften voor vanggewas in maïs op zand- en lössgrond;
  • Aanpassing uitrijdperiode vaste strorijke mest op grasland gelegen op klei en veen;
  • Verschuiven van uitrijdperiode drijfmest op bouwland;
  • Aanpassing voorschriften vernietigen van grasland op zand- en lössgrond;
  • Aanpassing definitie van emissiearm aanwenden van meststoffen;
  • Aanpassing van gebruik meststoffen op natuurterrein en overige grond.

In de toelichting zijn de bedrijfseffecten en de milieueffecten beschreven. Stb 2018, 400. Zie ook: Kamerstukken II, 2018/19, 33037, nr. 327.