Een volledige herziening en vernieuwing van de Plantenziektenwet is neergelegd in een wetsvoorstel voor een Plantgezondheidswet. Aanleiding voor deze herziening en vernieuwing is Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten (hierna: Verordening 2016/2031). Verordening 2016/2031 zal met ingang van 14 december 2019 rechtstreeks van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie. Met ingang van die datum moet de nationale regelgeving dan ook in lijn zijn gebracht met deze verordening. Kamerstukken II, 2018/19, 35083, nr. 2 (wetsvoorstel).