Tekortkoming bedrijfsmatige exploitatie. Het enkele feit dat een agrarische onderneming wegens omstandigheden enkele jaren op een beperkt niveau wordt gehouden om, als het tij keert, weer voluit te draaien, brengt niet mee dat de pachter tekortschiet in de bedrijfsmatige exploitatie van het gepachte. Evenmin is dat het geval indien een agrarische onderneming enkele jaren minimaal rendeert of negatieve resultaten behaalt. De agrarische onderneming als zodanig blijft bestaan en ook blijft het doorgaans de bedoeling om zodra de omstandigheden dat toelaten weer winst te maken, te investeren en (overwegend) te werken in het eigen bedrijf. Ten aanzien van de verweten onderverpachting en verkoop suikerquotum wordt pachter in gelegenheid gesteld stukken in het geding te brengen. Hof Arnhem-Leeuwarden, 13-11-2018, ECLI:NL:GHARL:2018:9970