Pacht en Didam

De pachtkamer oordeelt in haar uitspraak van 10 januari 2023 dat ook het verpachten van grond door een overheidsorgaan, net als het uitgeven van gronden in erfpacht, het verhuren van onroerend goed en grondruil onder het bereik van het Didam-arrest valt. De rechter overweegt: ‘In beginsel diende de Gemeente bij de uitgifte van grond

2023-01-17T08:02:57+01:0017 januari 2023|Geen onderdeel van een categorie|

Emissiearme stallen

De Raad van State heeft een streep gehaald door natuurvergunningen van drie melkveehouders in de provincie Utrecht met een emissiearme stal. Het betreft twee typen emissiearme stallen in de melkveesector en geen andere emissiearme stalsystemen in deze sector of de pluimvee- en varkenssector. Uit twee wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat de stikstofuitstoot uit emissiearme stallen waarschijnlijk hoger

2022-09-13T11:58:55+02:0013 september 2022|Geen onderdeel van een categorie|

Randvoorwaardenkorting

Einduitspraak na prejudiciële procedure. Het geschil gaat over de randvoorwaardenkorting van 3% die verweerder heeft vastgesteld op de door appellante in het jaar 2018 aangevraagde rechtstreekse betalingen, omdat appellante een niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddel heeft gebruikt. Volgens appellante was verweerder niet bevoegd om deze korting toe te passen, omdat beheerseis 10 niet van toepassing is op dit

2022-08-01T15:23:37+02:001 augustus 2022|Geen onderdeel van een categorie|

Grondruil

Kern van het geschil in dit kort geding was de vraag of de Provincie c.s. uitvoering mogen geven aan hun voorgenomen grondruil met een particulier. Meer in het bijzonder lag in dit kort geding de vraag voor of, gelet op het Didam-arrest, de Provincie c.s. ruimte hadden moeten bieden aan potentiële gegadigden voor de aan

2022-07-26T09:31:00+02:0026 juli 2022|Geen onderdeel van een categorie|

Stikstof

“Stikstofproblematiek: consequenties en oplossingsrichtingen voor de bouwpraktijk vanuit bestuursrechtelijk en civielrechtelijk perspectief” is de titel van een artikel in Bouwrecht, december 2019 (p. 623 e.v.) van de hand van A. Collignon, D.C. Orabio de Castro, E.C. Berkouwer en D. Muis. De spoedwet aanpak stikstof is bij de Eerste Kamer. Een voorlopig verslag met veel vragen:

2019-12-19T08:55:05+01:0019 december 2019|Geen onderdeel van een categorie|

Stikstof

De Afdeling advisering van de Raad van State is om een voorlichting gevraagd. Deze voorlichting ziet op de voorwaarden waaronder in de Nederlandse context een drempelwaarde kan worden gehanteerd, zowel voor de kortere als de langere termijn. Tegelijk wordt tezamen met de bestuurlijke partners gewerkt aan een pakket van maatregelen waarmee een grenswaarde zou kunnen

2019-10-28T11:40:29+01:0028 oktober 2019|Geen onderdeel van een categorie|

Gelijkberechtiging

Het Gerecht van de Europese Unie is van oordeel dat de Europese Commissie bij haar besluitvorming een andere procedure had moeten volgen bij de beoordeling of sprake was van staatssteun bij de Nederlandse regeling voor verwerving van natuur zoals die gold tot 2011. De Europese Commissie had eerder op een klacht van de Vereniging Gelijkberechtiging

2018-10-18T16:14:06+02:0018 oktober 2018|Geen onderdeel van een categorie|

BBL

De Rekening en Verantwoording 2017 van het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL)is naar de Tweede Kamer gestuurd. Met ingang van 2014 is de overdracht gestart van de voormalige BBL oud en nieuw gronden naar de provincies. In de bestuursovereenkomst grond EZ-provincies (september 2013) is vastgelegd dat een oppervlakte van 8000 hectare met ingang van 2016 in

2018-09-03T15:43:24+02:003 september 2018|Geen onderdeel van een categorie|
Meer berichten laden