Raad van State over PAS

De Raad van State heeft de Programmatische Aanpak Stikstof van tafel geveegd, als basis voor toestemmingen voor uitbreiding van de ammoniakdepositie. Ook de vrijstelling voor beweiden en bemesten is in strijd met de Habitatrichtlijn. Het persbericht: Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. Dat blijkt uit een

2019-05-29T11:04:03+02:00 29 mei 2019|Nieuwsflits|

Gebrek

Gepacht land besmet door knolcyperus. Gebrek bij aanvang pacht? Nu de teeltpachtovereenkomst niet (tijdig) is ingezonden ter registratie, geldt dat partijen pachtovereenkomsten hebben gesloten waarvoor het normale pachtregime geldt (Hof Arnhem, 2 maart 2004, Pr juni 2004/4, [X] / [IJ] ). De uitzondering van artikel 7:396 lid 1 geldt daarom niet en de artikelen 7:321

2019-05-29T11:03:10+02:00 29 mei 2019|Nieuwsflits|

Fosfaatrechten

Verweerder is in beroep volledig tegemoetgekomen. Blijft over het beroep tegen brief met herhaald besluit, dit is niet gericht op rechtsgevolg dus geen appellabel besluit. Beroep is niet-ontvankelijk. CBB 14-05-2019, ECLI:NL:CBB:2019:196 Verweerder heeft niet onderkend dat er tijdig beroep is gedaan op de knelgevallenregeling (dierziekte). Verweerder moet beroep hierop alsnog beoordelen. Verweerder moet ook opnieuw

2019-05-21T13:30:33+02:00 21 mei 2019|Nieuwsflits|

Plaatsopneming

Appellanten zijn eigenaars van het landgoed [naam landgoed] met een oppervlakte van ruim 100 hectare, gelegen in de gemeenten [gemeente] . De op het landgoed gelegen hoeve [naam hoeve] , omvattende een boerderijwoning met bedrijfsgebouwen en percelen landbouwgrond, is verpacht aan [verweerders] . [verweerder sub 1] en [verweerder sub 2] exploiteren daarop ieder een eigen

2019-05-21T13:29:33+02:00 21 mei 2019|Nieuwsflits|

Beverdam

Faunaschade, beverdam, directe schade, artikel 6.1 Wet natuurbescherming. Gelet op de beoordelingsruimte die verweerder toekomt en de jurisprudentie van de Afdeling is de rechtbank van oordeel dat verweerder zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat de omstandigheid dat bevers (mogelijk) mede verantwoordelijk zijn geweest voor hoge waterstanden en als gevolg daarvan voor

2019-06-21T11:10:40+02:00 13 mei 2019|Nieuwsflits|

Peilbesluit

Verzoek om nadeelcompensatie als gevolg van een peilbesluit. Het college van de dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden had eiser in de gelegenheid moeten stellen om te worden gehoord over zijn bezwaren tegen de afwijzing van zijn verzoek om nadeelcompensatie. Ook is het bestreden besluit in strijd met het motiveringsbeginsel, omdat het

2019-05-13T13:13:47+02:00 13 mei 2019|Nieuwsflits|

Schade

Nadeelcompensatie voor schade aan aconitumplanten en -knollen door het op het perceel blijven staan van water na hevige regenval. Dit is volgens eiser een gevolg van verhoging van het oppervlaktewaterpeil door opstuwing van oppervlaktewater bij uitvoering van een project, verhoging van de grondwaterstand als gevolg van het beleid van het waterschap en door ophoging van

2019-05-13T13:13:03+02:00 13 mei 2019|Nieuwsflits|

Fosfaatrechten

Totale hoeveelheid geproduceerde melk, gelet op hoeveelheid gesepareerde melk en hoeveelheid geleverde melk, zonder nadere toelichting van verweerder, onbegrijpelijk. Verweerder moet een nieuw besluit op bezwaar nemen. CBB 30-04-2019, ECLI:NL:CBB:2019:183 Melkproductie, rollend jaargemiddelde is niet gelijk te stellen aan de feitelijke gemiddelde melkproductie. Fosfaatrecht zelf vastgesteld. CBB 30-04-2019, ECLI:NL:CBB:2019:184

2019-05-06T14:33:33+02:00 6 mei 2019|Nieuwsflits|

Subsidieregeling varkenshouderij

De minister van LNV heeft een concept-Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) naar de Tweede Kamer gestuurd. (Kamerstukken II, 2019/19, 28973, nr. 213) met bijlage. Varkenshouders en gemengde bedrijven met een varkenstak die gelegen zijn in concentratiegebied Zuid of Oost (conform de afbakening in de Meststoffenwet), die hun bedrijf of een locatie van hun bedrijf willen beëindigen

2019-05-06T14:32:50+02:00 6 mei 2019|Nieuwsflits|