Nadeelcompensatie voor schade aan aconitumplanten en -knollen door het op het perceel blijven staan van water na hevige regenval. Dit is volgens eiser een gevolg van verhoging van het oppervlaktewaterpeil door opstuwing van oppervlaktewater bij uitvoering van een project, verhoging van de grondwaterstand als gevolg van het beleid van het waterschap en door ophoging van oevers. Verweerder heeft nadeelcompensatie terecht afgewezen vanwege ontbreken van causaal verband. Eiser wenst de handhaving van een stuwpeil van een stuw in de nabijheid van zijn perceel aan de burgerlijke rechter voor te leggen. De rechtbank zal hierover daarom geen oordeel geven. Rechtbank Oost-Brabant 30-04-2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:2478