Gepacht land besmet door knolcyperus. Gebrek bij aanvang pacht? Nu de teeltpachtovereenkomst niet (tijdig) is ingezonden ter registratie, geldt dat partijen pachtovereenkomsten hebben gesloten waarvoor het normale pachtregime geldt (Hof Arnhem, 2 maart 2004, Pr juni 2004/4, [X] / [IJ] ). De uitzondering van artikel 7:396 lid 1 geldt daarom niet en de artikelen 7:321 lid 1 en 7:322 lid 1 BW gelden onverkort. Indien overigens aangenomen moet worden dat partijen geen teeltpachtovereenkomst hebben gesloten, geldt de sanctie van artikel 7:322 lid 1 BW ook. [geïntimeerde] komt daarom geen rechtsvordering tot nakoming toe. Het hof zal de betreffende vordering in reconventie bij eindarrest alsnog afwijzen. Een verdere bespreking van de stellingen en verweren in reconventie, inclusief het incidenteel hoger beroep dat strekt tot toewijzing van de nevenvorderingen in reconventie (rente, buitengerechtelijke kosten en proceskostenveroordeling), kan bij deze stand van zaken achterwege blijven. Hof Arnhem 14-05-2019, ECLI:NL:GHARL:2019:4172