Fraude

Verdachte heeft gedurende vijf jaar in samenwerking met een groot aantal tuinders een grootschalige fraude gepleegd bij de verkoop van de oogst op stam door de tuinders. Verdachte had daartoe een netwerk van voornamelijk buitenlandse bedrijven opgezet. Ook heeft verdachte met dat doel een groot aantal Luxemburgse bankrekeningen geopend. De op die rekeningen gestorte gelden

2019-02-27T11:33:53+01:00 27 februari 2019|Nieuwsflits|

Fosfaatrechten

Opfokovereenkomst. De rechtbank overweegt dat in de opfokovereenkomst geen regeling met betrekking tot fosfaatrechten is opgenomen. De opfokovereenkomst zelf biedt naar het oordeel van de rechtbank dan ook geen grond voor de vorderingen van [eiseres] . Voor zover [eiseres] zich op het standpunt stelt dat de opfokovereenkomst dient te worden aangevuld op grond van de

2019-02-27T11:32:46+01:00 27 februari 2019|Nieuwsflits|

Fosfaatrechten

In-/uitscharing. Kort geding. Ten tijde van het aangaan van de overeenkomst tussen partijen was niet voorzienbaar dat voor melkvee fosfaatrechten zouden worden ingevoerd. Uit art. 23 lid 5 van de Meststoffenwet volgt dat een uitschaarder als [naam gedaagde] die aantoont dat hij op 2 juli 2015 vee had uitgeschaard, zoals hier tussen partijen vast staat,

2019-02-18T15:04:38+01:00 18 februari 2019|Nieuwsflits|

Bedrijfsoverdracht

Voor toekenning van de aangevraagde uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling en de extra betaling voor jonge landbouwers aan de overnemer, appellante sub 2, moet zijn voldaan aan de in artikel 8 van Verordening 809/2014 gestelde vereisten. Daargelaten het antwoord op de vraag of sprake is van een bedrijfsoverdracht als bedoeld in artikel 8, eerste

2019-02-18T15:04:03+01:00 18 februari 2019|Nieuwsflits|

Fosfaatrechten

Koopovereenkomst met betrekking tot fosfaatrechten. Onmogelijkheid tot nakoming door verkoper na uitstel invoering fosfaatrechtenstelsel. Rechtbank Noord-Holland 30-01-2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:557  

2019-02-11T14:45:58+01:00 11 februari 2019|Nieuwsflits|

Omgevingswet

De Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet is in ontwerp naar de Tweede Kamer gestuurd. (Kamerstukken II, 2018/19, 33133, nr. 2), voorzien van een toelichting en allerlei adviezen. Deze Aanvulllingswet heeft betrekking op het voorkeursrecht (Wvg), onteigening, grondexploitatie en landinrichting. Wat dat laatste betreft geeft de MvT een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van de huidige regeling:

2019-02-11T14:45:13+01:00 11 februari 2019|Nieuwsflits|

Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB

Deze regeling is aangepast met betrekking tot de graasdierpremie, zodanig dat geborgd wordt dat de steun terechtkomt bij houders van graasdieren die daadwerkelijk op niet-subsidiabele gronden grazen. De ruimte die in de regeling zat, waardoor houders van graasdieren die feitelijk niet in natuurterreinen graasden toch van de regeling konden profiteren, komt daarmee te vervallen. Voorts:

2019-02-04T12:15:29+01:00 4 februari 2019|Nieuwsflits|

Verjaring

Perceel grond met woning blijft na beëindiging van pachtovereenkomst met de gemeente in gebruik bij de voormalig pachter. Gemeente vordert na meer dan twintig jaar ontruiming van het perceel. Voormalig pachter stelt eigenaar te zijn geworden van het perceel en de bebouwing daarop door verjaring ex artikel 3:105 BW. Geen sprake van bezit maar van

2019-02-04T12:14:45+01:00 4 februari 2019|Nieuwsflits|

Nieuw pachtbeleid

Er komt toch in het voorjaar van 2019 een brief naar de Tweede Kamer over de herziening van het pachtbeleid, dat inzet op duurzaam bodembeheer en op langduriger relaties tussen verpachters en pachters. Kamerstukken I, 2018/19, 35000 IIV, F

2019-02-04T12:14:13+01:00 4 februari 2019|Nieuwsflits|