Verdeling opbrengsten windmolenpark tussen pachter en verpachter in familiesfeer. Uitgangspunt is dat de netto voordelen die uit de (vrijwillige) plaatsing van een windmolen op de verpachte landerijen voortvloeien, zonder dat partijen daarover nadere afspraken hebben gemaakt, in beginsel in gelijke delen aan de pachter en de verpachter toekomen. Beide partijen hebben immers elkaars medewerking nodig om de plaatsing mogelijk te maken. De nadelen die uit de plaatsing voortvloeien dienen daarbij gecompenseerd te worden. Hof Arnhem-Leeuwarden 27-08-2019, ECLI:NL:GHARL:2019:6873