De Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB is gewijzigd als gevolg van een wijziging van Verordening (EU) nr. 639/2014. De verbeteringen hebben tot doel de effectiviteit van de vergroening te vergroten. Artikel 2.17 wordt hiertoe op onderdelen gewijzigd en ziet onder meer op het samenvoegen van een aantal landschapselementen, als invulling van het ecologisch aandachtsgebied tot één type met dezelfde afmetingen., bijvoorbeeld bufferstroken en akkerranden, heggen, houtwallen en bomen. Daarnaast wordt geregeld dat stroken subsidiabele hectaren van minimaal 1 meter breed langs bosranden, waarop geen landbouwproductie plaatsvindt, in het vervolg kunnen meetellen als ecologisch aandachtsgebied tot  een breedte van maximaal 20 meter. In bijlage 2 bij artikel 2.17, eerste lid, onderdeel d, wordt de uiterste inzaaidatum voor vanggewas van 1 oktober vervangen door 15 oktober. Met deze verruiming krijgen landbouwers langer de tijd om het vanggewas in te zaaien, waarmee de inzaaiperiode komt op 15 juli – 15 oktober. Vanwege weersomstandigheden bleek inzaaien voor 1 oktober niet altijd haalbaar. Gekozen is voor 15 oktober, omdat nog later inzaaien zou betekenen dat het vanggewas onvoldoende tot wasdom komt. De aanhoudperiode bedraagt in Nederland ten minste 10 weken. (Stcrt. 2017, nr. 70783)

In plaats van te voldoen aan de generieke vereisten van gewasdiversificatie, instandhouding blijvend grasland en aanwezigheid van ecologisch aandachtsgebied kunnen landbouwers ook gelijkwaardige praktijken in acht nemen. Dit zijn milieucertificeringsregelingen waarin gelijkwaardige, en voor een deel gelijke, praktijken zijn opgenomen. Door middel van een kennisgeving maakt de minister bekend welke certificeringsregelingen in Nederland vanaf aanvraagjaar 2018 gebruikt kunnen worden als bovengenoemde gelijkwaardige prakijken. Het betreft:

– het akkerbouwstrokenpakket, inclusief Vogelakker;

– het Veldleeuwerik pakket, en

– het duurzaamheidscertificaat Vezelhennep.

Dat zijn dezelfde als in 2017. (Stcrt. 2017, nr. 70768)

Voor de tarieven, waardes, percentages en betalingen zijn ook nieuwe cijfers en parameters vastgesteld. (Stcrt. 2017, nr. 70753).