Omgevingsvergunning verleend voor activiteit milieu en activiteiten met invloed op de fysieke leefomgeving ten behoeve van een varkenshouderij. Aan het besluit heeft geen akoestisch rapport ten grondslag gelegen; dat is pas bij het verweerschrift ingediend. De daarin omschreven wijze van ventileren wijkt af van de in de aanvraag beschreven wijze van ventileren. Als de inrichting overeenkomstig de aanvraag in werking zal zijn, kan niet worden voldaan aan geluidsvoorschrift 4.1.1 van het bestreden besluit. Dat de inrichting wel aan de gestelde geluidsnormen kan voldoen als de stallen 3,4 en 5 worden geventileerd overeenkomstig de in het akoestisch rapport aangegeven wijze, kan niet afdoen aan deze conclusie, omdat die wijze van ventileren geen onderdeel uitmaakt van de aanvraag. De rechtbank is niet duidelijk geworden, welke invloed de regelventilator in de zogenoemde cascaderegeling op de uittreesnelheid heeft. Deze ventilator is buiten de berekening gelaten, omdat deze minimaal zou ventileren. Het kan voorkomen dat een ventilator op vol vermogen in werking is en de regelventilator op half vermogen. Deze zal dan een niet onbelangrijke bijdrage leveren in de ventilatie, terwijl een uittreesnelheid van 10 m/s niet is gegarandeerd. In dit verband merkt de rechtbank op dat ingevolge de Gebruikershandleiding aanvrager moet onderbouwen dat de gemiddelde uitreedsnelheid hoger is dan 4 m/s. De rechtbank kan niet goed beoordelen in hoeverre aan het in de “Notitie Handelingsperspectieven Veehouderijen Volksgezondheid: Endotoxine toetsingskader 1.0” opgenomen toetsingskader wordt voldaan. De rechtbank overweegt in dit verband dat er een relatie bestaat tussen de emissie van fijnstof en de verspreiding van endotoxinen. Verweerder heeft weliswaar gesteld dat aan de op grond van de Notitie geldende minimale afstand wordt voldaan, maar heeft hieraan geen uitgewerkte toetsing ten grondslag gelegd. De rechtbank begrijpt ook niet verweerders stelling over de cumulatieve toetsing, waar in de Notitie niet over een concentratie aan woningen, maar over een concentratie aan veehouderijen wordt gesproken. Volgt een tussenuitspraak waarin verweerder de gelegenheid wordt geboden om de geconstateerde gebreken te herstellen. Rechtbank Oost-Brabant 28-02-2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:915.