Beschrijving

Nederland kent inmiddels meer dan 160 Natura 2000-gebieden. De aanwijzing van een Natura 2000-gebied kan van grote invloed zijn op activiteiten in en rondom het gebied. Deze aanwijzing is definitief, maar de beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden kennen een beperkte looptijd. In een beheerplan wordt het beheer van het gebied vormgegeven, zodat aan de doelstellingen van het aanwijzingsbesluit kan worden voldaan. Zo kan in een beheerplan worden bepaald dat bepaalde activiteiten niet toegestaan zijn, vergunningplichtig zijn of juist zijn vrijgesteld van een vergunningplicht. In deze webinar zal ingegaan worden op het gebiedsbeschermingsregime van de Habitatrichtlijn en de Wet natuurbescherming en komt het beheerplan in al haar facetten aan bod. Hierbij wordt nadrukkelijk aangesloten bij praktijkvoorbeelden en worden praktische tips gegeven met betrekking tot het procederen en indienen van zienswijzen.

Niveau
Academisch niveau

Duur
1.00 uur

Studiepunten
De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) heeft 1 studiepunt toegekend.
De Vereniging Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) heeft 1 PE-punt toegekend.