De omgevingsvergunning voor het realiseren van een tijdelijk zonnepark in de gemeente Zeewolde blijft in stand. De rechtbank verklaart de beroepen van eigenaren van nabijgelegen recreatiewoningen niet-ontvankelijk, omdat zij gelet op de afstand tot het toekomstige zonnepark niet als belanghebbende kunnen worden aangemerkt. De exploitant van het recreatiepark is wel belanghebbend, omdat haar percelen aan het zonnepark grenzen. Het inhoudelijke beroep van de exploitant slaagt echter niet. De vergunning mocht op basis van een algemeen besluit van de gemeenteraad worden verleend, zonder verklaring van geen bedenkingen. Verder beoordeelt de rechtbank de beroepsgronden over onder meer de natuurtoets, de landschappelijke inpassing, licht- en geluidhinder en de gevolgen voor het recreatiepark. De conclusie is dat het zonnepark niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Rechtbank Midden-Nederland 27-05-2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:1962