Tussenuitspraak over verzoeken om intrekking van de omgevingsvergunning voor 3 windturbines bij knooppunt Galder. De rechtbank ziet in het Nevele arrest van het Europese Hof van 25 juni 2020 geen aanleiding voor een ander oordeel dan zij heeft gegeven in haar uitspraak van 11 juli 2022 ((ECLI:NL:RBOBR:2022:2833) De rechtbank is wel van oordeel dat het college onvoldoende inzicht heeft in de geluidhinder die de drie windturbines veroorzaken op dagen of op momenten van de dag dat de wieken van de windturbines korte tijd door harde wind intensief draaien en of dit kan leiden tot ontoelaatbare nadelige milieugevolgen. De geluidnormen in het inpassingsplan hebben alleen betrekking op de Lden maar bieden geen bescherming tegen tijdelijke piekbelasting van de windturbines. Door deze informatie niet te vergaren, kan het college niet beoordelen of de effecten en de gevolgen ontoelaatbaar zijn. De rechtbank is zich er van bewust dat er weinig onderzoek beschikbaar is naar het geluid wat op die dagen en momenten wordt geproduceerd. De rechtbank weet dat de drie windturbines inmiddels zijn opgericht en in werking zijn. De rechtbank ziet hierin een mogelijkheid om meer inzicht te krijgen in de geluidsbelasting van windturbines door een onderzoek met daadwerkelijke metingen van het geluid van de windturbines ter plaatse van de woningen. Met het onderzoek kan het gebrek naar het oordeel van de rechtbank worden hersteld, reden waarom de rechtbank het college in deze tussenuitspraak de gelegenheid stelt dit onderzoek te doen. Rechtbank Oost-Brabant 20-10-2023,  ECLI:NL:RBOBR:2023:5049.