Er ligt een concept wetsvoorstel ter consultatie. Volgens de toelichting is daarin het volgende opgenomen: een structurele aanpak met de volgende elementen:

– vaststelling van een streefwaarde (ofwel ‘omgevingswaarde’) voor het verminderen van de depositie van stikstof op daarvoor gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden;

– een programma stikstofreductie en natuurverbetering met bron- en natuurmaatregelen voor het verminderen van de depositie van stikstof op daarvoor gevoelige habitattypen en leefgebieden van soorten in Natura 2000-gebieden. Dit programma bevat maatregelen om te voldoen aan de streefwaarde en om de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden te bereiken. Waar het het realiseren van instandhoudingsdoelstellingen op gebiedsniveau betreft, is sprake van een directe wisselwerking tussen het programma en de beheerplannen; en

– een systematiek van periodieke monitoring en bijsturing van streefwaarde en programma en rapportage daarover.

Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe dat systeem te verankeren in het stelsel van de Wet natuurbescherming en op den duur in het stelsel van de Omgevingswet, waarin de natuurwetgeving wordt opgenomen.