Aansprakelijkheid hoogheemraadschap voor verzakking woonboerderij bij Zevenhuizen. Er rust een inspanningsverplichting op het hoogheemraadschap om het in een peilbesluit vastgelegde oppervlaktewaterpeil te handhaven. Het hof gaat ervan uit dat de verlaging van het oppervlaktewaterpeil in de Nessepolder heeft geleid tot een dienovereenkomstige gemiddelde verlaging van het grondwaterpeil. Het Hoogheemraadschap is er in 1999 reeds door [appellant] op gewezen dat de woonboerderij kwetsbaar was voor een lager oppervlaktewaterpeil omdat deze niet onderheid was. Kennelijk is geen onderzoek ingesteld naar de invloed van het lagere peil op de grondwaterstand onder de woonboerderij, althans zijn hier geen gegevens van in het geding gebracht. Het Hoogheemraadschap was tot een dergelijk onderzoek wel gehouden nu het een zorgplicht jegens [appellant] had met betrekking tot de handhaving van het officiële peil en het er door [appellant] op was gewezen dat het niet handhaven van het officiële peil mogelijk schade zou toebrengen aan zijn woonboerderij. Het Hoogheemraadschap moet de schade vergoeden. Hof Den Haag 14-12-2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:2588