Het beroep betreft de afwijzing van een verzoek om vergoeding van planschade wegens actieve risicoaanvaarding. De rechtbank is van oordeel dat sprake is van een uitzonderingsgeval waarin door tijdsverloop de rechtszekerheid er aan in de weg staat om voorzienbaarheid van een nadelige planologische ontwikkeling ten tijde van de aankoop tegen te werpen. De betrokkene heeft het perceel aangekocht op een moment gelegen 43 jaar vóór het optreden van de schadeoorzaak. De rechtbank acht dit tijdsverloop dermate groot dat de in 1970 overeengekomen koopprijs, waarin al dan niet de voorzienbaarheid van een naar de maatstaven van die tijd aan te leggen snelweg was verdisconteerd, in een niet meer als reëel te beschouwen verband is komen te staan tot de waardedaling van het perceel in 2013. Rechtbank Limburg 28-06-2019, ECLI:NL:RBLIM:2019:5824