De Taskforce Verdienvermogen (onder leiding van Hester Maij) heeft een rapport afgeleverd, getiteld «Goed boeren kunnen boeren niet alleen». Ondertitel: “Je kunt niet groen doen als je rood staat”

Verdienvermogen essentiële voorwaarde voor kringlooplandbouw. Het rapport is naar de kamer gestuurd (Kamerstukken II 2019/20, 32670, nr. 169). Voor voldoende verdienvermogen in kringlooplandbouw is het cruciaal, zo zegt het rapport, dat land- en tuinbouwers en andere ketenpartijen: voldoende inzicht hebben in hun eigen kringloopprestaties door meting en door onderlinge vergelijking daarvan. Dit inzicht is nodig om een nieuwe route in te zetten van continu sturen op verbetering richting door de overheid gestelde steeds ambitieuzere normen; voldoende ruimte hebben voor ondernemerschap om deze verbeteringen door te voeren; dat kunnen realiseren binnen een zo gelijk mogelijk speelveld met niet-kringloopactiviteiten in binnen- en buitenland.