De Regeling tarieven Plantenziektenwet is gewijzigd. Met deze wijziging worden in aanvulling op het bestaande retributiestelsel retributies vastgesteld voor importcontroles op gebruikte land- en bosbouwmachines, fytosanitaire doorvoer en hercontroles. Voor de nieuwe tarieven voor fytosanitaire doorvoer en importcontroles op gebruikte land- en bosbouwmachines is gekozen voor kwartiertarieven omdat daarbij wordt aangesloten bij het gebruikelijke retributiesysteem van de NVWA van start- en kwartiertarieven voor keuringen bij import, export en slachthuizen in het veterinaire domein. Tot slot worden met deze wijzigingen enkele aanpassingen doorgevoerd in de hoogte van de tarieven van de stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK). Stcrt. 2020, nr. 35899