Het kabinet heeft de consultatie opengesteld voor het wetsvoorstel waarmee het stikstofreductiedoel wordt versneld van 2035 naar 2030. Tevens regelt deze wet de vergunningplicht voor intern salderen en andere stikstofgerelateerde maatregelen (o.a. intern salderen). Basis is het coalitieakkoord en de voorstellen van Remkes. Voor de omgevingswaarde zijn in het wetsvoorstel ook twee ijkmomenten in 2025 en 2028 opgenomen. Tijdens de ijkmomenten wordt bezien of er dwingende inhoudelijke redenen zijn om iets meer tijd te nemen voor het halen van de doelstellingen. Zo ja, dan kan de termijn waarop moet zijn voldaan aan die omgevingswaarde worden verlengd. Met de natuurvergunningplicht wordt onder meer intern salderen vergunningplichtig. Reageren kan hier van 14 februari tot en met 23 maart 2023.