In een brief heeft de regering verdere maatregelen voor het terugdringen van de stikstofbelasting aangekondigd:

  • Er komt nu € 350 miljoen beschikbaar vanuit het Rijk voor gerichte opkoop van veehouderijen, voor boeren die dat zelf willen en als onderdeel van het gebiedsproces.
  • Er is € 172 miljoen beschikbaar voor innovatie en brongerichte verduurzaming van stallen.
  • Er komt een omschakelfonds voor boeren die willen omschakelen naar kringlooplandbouw.
  • Extensivering van veehouderijbedrijven rondom natuurgebieden wordt gefaciliteerd.
  • Er komen coaches om boeren persoonlijk te helpen op hun bedrijf stikstofreducerende maatregelen te nemen en/of te begeleiden naar de diverse innovatie- en uitkoopregelingen.
  • Er komen samen met provincies bijeenkomsten om met boeren in gesprek te gaan over de mogelijkheden.
  • Er komt een netwerk van proefbedrijven in de melkveehouderij voor onderzoek en kennisdeling om uitstoot van methaan en ammoniak te verminderen.
  • Men kijkt samen met provincies hoe ongecontroleerde opkoop van veehouderijbedrijven kan worden voorkomen. Afspraken daarover zijn randvoorwaardelijk om extern salderen met veehouderijbedrijven open te stellen.
  • De inzet dat (duurzame) projecten met een tijdelijke depositie van stikstof gebruik kunnen maken van het zogenoemde instrument verleasen. Hierover maak ik afspraken met provincies.
  • Er is met provincies afgesproken om beweiden en bemesten niet vergunningplichtig te maken.

(Kamerstukken I, 2019/20, 35334 nr. l)