De Commissie Remkes heeft een rapport uitgebracht over “bemesten en beweiden in 2020”. Hoofdlijn van het advies: Voor bemesten adviseert het Adviescollege dat in beginsel geen vergunningplicht aan de orde is, omdat er doorgaans geen sprake is van negatieve effecten sinds de referentiedatum. In een aantal gevallen van bemesten kan dat anders zijn (wanneer sprake is van verandering van grondgebruik). Voor die gevallen is een nadere beoordeling nodig, en geldt mogelijk wel een vergunningplicht. Voor beweiden geldt dat aannemelijk is dat er geen sprake is van een hogere depositie dan waar in de stalvergunning al rekening mee is gehouden. Er is geen reden voor een verdere beoordeling van het huidige gebruik. (het rapport is te vinden op de site van LNV).