Op 5 september jl. is het rapport ‘Overzicht van kritische depositiewaarden voor stikstof, toegepast op habitattypen en leefgebieden van Natura 2000’ door de Tweede Kamer gepubliceerd, Kamerstukken II 2022/23, 33576, nr. 354. In dit rapport wordt een update gegeven van de kritische depositiewaarden uit 2012 voor stikstof voor de Natura 2000-habitattypen en de (stikstofgevoelige) overige leefgebieden van soorten die in Natura 2000-gebieden worden beschermd. Van de 84 habitat(sub)typen en varianten zijn er 67 gevoelig voor stikstofdepositie (KDW < 34 kg N/ha/j) en 17 minder/niet gevoelig. Daarnaast zijn er 14 stikstofgevoelige leefgebieden van soorten van de Habitat- en de Vogelrichtlijn onderscheiden en van een KDW voorzien. Gemiddeld over alle gevoelige habitattypen en leefgebieden waarvoor thans en in 2012 een KDW is afgeleid, is deze gedaald van 19,0 naar 17,7 kg N/ha/jaar. Voor 64 habitattypen (incl. subtypen, varianten, leefgebieden) is de KDW onveranderd gebleven, voor 32 habitattypen is die omlaaggegaan en voor 2 typen is die omhooggegaan. De daling wordt geheel veroorzaakt door de lagere empirische KDW-range. De modelberekeningen zijn niet veranderd, waardoor die verder uit de pas lopen met de empirische KDW; ze zijn dikwijls aan de hoge kant, waardoor vaak de bovenkant van de empirische KDW-range als KDW wordt geselecteerd.