De regering heeft de Kamers verzocht om twee wetsvoorstellen nog voor de kerst te behandelen: een Spoedwet aanpak stikstof (waarin het maatregelenpakket zoals dit is omschreven in de brief aan de Kamer van 13 november jl. (Kamerstuk 35 334, A) mogelijk wordt gemaakt) en een wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Kamerstukken I, 2019/20, 35347, A. De maatregelen staan omschreven in Kamerstukken II, 2019/20, 35334, nr. 1: “Ten eerste voert het kabinet een snelheidsverlaging overdag op autosnelwegen in. Ten tweede wordt ingezet op ammoniakreductie via voermaatregelen. En tot slot wordt de reductie van stikstofdepositie door de bestaande warme saneringsregeling voor de varkenshouderij ingezet. Met dit pakket aan (bron)maatregelen, dringt het kabinet de stikstofdepositie verder terug. Het uitgangspunt daarbij is, nu en bij volgende stappen, dat ten minste 30% van de verminderde depositieruimte ten goede komt aan de natuur. De overige 70% kan gebiedsgericht gebruikt worden om ontwikkelingen weer mogelijk te maken. Hiertoe zet het kabinet een register op. In dit register wordt bijgehouden hoeveel stikstofruimte er is, hoeveel er wordt uitgegeven en hoeveel er dus nog beschikbaar is voor andere activiteiten in de regio. Het kabinet kiest met dit pakket voor verbetering van kwaliteit van natuur én het mogelijk maken van nieuwe initiatieven. Dit pakket treedt in werking zodra de opgestelde spoedwet Aanpak Stikstof die nodig is om bovenstaande maatregelen zo spoedig mogelijk te implementeren door beide Kamers is goedgekeurd. Daarnaast wordt in dit wetsvoorstel geregeld dat voor activiteiten die geen significante gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden, geen Natura 2000-vergunning meer aangevraagd hoeft te worden. Dit is in lijn met de Vogel- en Habitatrichtlijn. Dit wetsvoorstel ligt ter advisering bij de Raad van State.” De Spoedwet is intussen naar de Tweede Kamer gestuurd: Kamerstukken II, 2019/20, 35347, nr. 2. De wet strekt tot wijziging van de Wet Natuurbescherming, de Wet dieren (diervoeders) en nog een paar wetten en besluiten.