De Subsidieregeling sanering varkenshouderijen strekt er toe de leefbaarheid van gebieden in de buurt van varkenshouderijen te verbeteren door het verstrekken van subsidie voor het onomkeerbaar sluiten van een varkenshouderijlocatie. Hiervoor was een budget uitgetrokken van 180 miljoen euro. De regeling bevat een verdeelmechanisme waarbij voorrang wordt gegeven aan de locatie die de grootste geuroverlast voor omwonenden veroorzaakt. Er zijn veel meer aanvragen gedaan dan met het beschikbare budget kunnen worden toegewezen. Gelet op het belang van verbetering van de leefbaarheid in de buurt van varkenshouderijen en het positieve effect van sluiting van varkenshouderijlocaties voor de problematiek van stikstofemissie is het naar het oordeel van het kabinet wenselijk dat alle aanvragen die aan de vereisten van de regeling voldoen, kunnen worden toegewezen (Kamerstukken II 2019/2020, 35 334, nr. 44). Hiervoor is extra budget uitgetrokken en het subsidieplafond van de subsidieregeling dient navenant te worden verhoogd. Na notificatie van het voornemen tot verhoging van het subsidieplafond heeft de Europese Commissie te kennen gegeven dat hiertegen geen bezwaar is vanuit de optiek van staatssteun (besluit van 20 mei 2020, C(2020) 3308). Met deze regeling wordt het subsidieplafond van de regeling verhoogd naar € 450 mln. (Stcrt. 2020, nr. 31509). Ook de prijzen voor varkensrechten zijn vastgesteld (Stcrt. 2020, nr. 31510)