Geen mededelingsplicht Rabobank voor risico op invoering fosfaatrechtenstelsel. In deze zaak vordert een melkveehouder dat Rabobank hem de schade vergoedt die hij heeft geleden doordat de overheid, nadat de financieringsovereenkomst in oktober 2014 was gesloten, een fosfaatrechtenstelsel heeft ingevoerd, waardoor hij extra fosfaatrechten heeft moeten kopen. Volgens de melkveehouder had Rabobank hem op het risico op het invoeren van dit stelsel (of een ander productiebeperkend stelsel) moeten wijzen, en hem zelfs daarvoor moeten waarschuwen. De rechtbank wijst de vorderingen van de melkveehouder af. Op Rabobank rustte geen mededelings- of waarschuwingsplicht op dit punt. Een professionele melkveehouder moest in algemene zin voorzien dat de groei van zijn eigen bedrijf zou kunnen oplopen tegen de grenzen die door het landelijk fosfaatplafond zijn gegeven. Hij hoefde niet te voorzien dat na de contractsluiting in oktober 2014 de wetgever binnen een half jaar (1 januari 2015 – 1 juni 2015) een draai zou maken van 180 graden (van vol inzetten op groei van de melkveehouderij naar het in gang zetten van de invoering van een fosfaatrechtenstelsel), maar dat kon Rabobank ook niet voorzien. De omstandigheid dat Rabobank marktleider is in de agrarische sector en veel financieringen verstrekt voor schaalvergroting, betekent niet dat zij moest zien aankomen dat het fosfaatplafond zou worden overschreden. Er zijn veel omstandigheden van invloed op het wel of niet overschrijden van het plafond: in hoeverre boeren extra grond aankopen, extra mest verwerken of bepaald voer gebruiken dat voor minder fosfaatuitstoot zorgt. Op basis van de investeringen alleen kon de bank dus niet weten of het plafond wel of niet in zicht zou komen. Rabobank had dan ook niet meer kunnen doen dan meedelen dat als tijdens de looptijd van de financiering het fosfaatplafond zou worden overschreden, de overheid tot productiebeperkende maatregelen zou kunnen overgaan. Dat is echter kennis die ook de melkveehouder had dan wel geacht mocht worden te hebben. In ieder geval mocht Rabobank erop vertrouwen dat de melkveehouder die algemene kennis had. Dergelijke algemeen bekende informatie hoeft niet te worden meegedeeld, noch in het kader van het voorkomen van dwaling noch in het kader van de bancaire zorgplicht. Voor dit algemeen bekende risico hoeft evenmin te worden gewaarschuwd. Rechtbank Midden-Nederland 24-03-2020, ECLI:NL:RBMNE:2021:1050