In de totstandkomingsgeschiedenis van het pluimveerechtenstelsel is uitdrukkelijk overwogen dat de hoogte van het pluimveerecht rechtstreeks uit de wet wordt afgeleid en dat daarover geen individuele, voor bezwaar en beroep vatbare beslissing wordt genomen. Het College heeft dit onderschreven. De vaststelling van het pluimveerecht is dus geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Hieruit volgt dat ook de afwijzende reactie van verweerder op het verzoek om herziening van deze vaststelling geen besluit is. CBB 23-11-2021, ECLI:NL:CBB:2021:1010