De bestrijding van salmonella in pluimvee is aangepast. De wijziging houdt in dat dieren van pluimveevermeerderingsbedrijven – dat zijn de bedrijven die uitsluitend broedeieren produceren – meteen worden afgevoerd en geslacht als de eerste controlemonsters besmet blijken te zijn met salmonella. Deze monsters worden door de veehouder zelf genomen in het kader van het Nationale Salmonella Controle en Bestrijdingsplan (SNCP) dat alle lidstaten verplicht uitvoeren op grond van EU-regelgeving. Tot dusverre deed de NVWA in dergelijke gevallen altijd een hertest ter bevestiging. Deze hertest blijft vanaf nu achterwege en zal nog slechts in uitzonderlijke gevallen worden toegepast wanneer er gerede twijfel is aan de juistheid van de eerste testuitslag. Deze wijziging is doorgevoerd onder druk van de Europese Commissie. Die dreigde de Europese co-financiering aan het Nederlandse salmonellaprogramma te stoppen. Een randvoorwaarde voor co-financiering is dat aan alle EU-voorschriften voor salmonella-bestrijding wordt voldaan. In concreto gaat het om de EU-verplichting om de dieren direct na de eerste positieve testuitslag af te voeren. De Nederlandse standaard hertest acht de Commissie in strijd met de Europese regelgeving. Die mag zoals ook hierboven gesteld, slechts in uitzonderlijke gevallen worden gedaan. De verwachte Europese co-financiering voor het SNCP in 2020 is in totaal € 2.400.000 waarvan € 400.000 voor de bestrijding op besmette vermeerderingsbedrijven. De minister is hierover teleurgesteld. Nederland heeft meermalen en uitvoerig aan de Commissie uitgelegd dat onze aanpak de voedselveiligheid waarborgt en tegelijk poogt te voorkomen dat onterecht als «besmet» aangemerkte koppels onnodig vroegtijdig worden geslacht. De minister vindt het jammer dat de Europese regelgeving op dit vlak geen ruimte laat voor de Nederlandse werkwijze. (Kamerstukken II, 2019/20, 26991, nr. 564).