Er is een Adviescollege stikstofproblematiek ingesteld, die moet gaan adviseren over: a. de wijze waarop en de voorwaarden waaronder op korte termijn toestemming kan worden verleend voor ontwikkelingen die stikstofdepositie veroorzaken op daarvoor gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden en legalisering kan plaatsvinden van ontwikkelingen die zijn gerealiseerd op basis van de vrijstellingen die waren verbonden aan het programma aanpak stikstof 2015–2021; b. een kader, ter verzekering van een evenwichtige afweging van de belangen van verschillende sectoren en maatschappelijke belangen, dat kan worden gehanteerd voor toestemmingverlening en legalisering op grond van de geldende wetgeving en voor de prioritering bij die toestemmingverlening en legalisering; en c. een nieuwe aanpak van de stikstofproblematiek die past in het streven om in de Natura 2000-gebieden een gunstige staat van intandhouding te realiseren en daartoe de voor stikstof gevoelige habitats te herstellen en die ertoe strekt om de balans tussen natuur en economische ontwikkeling te herstellen. Stcrt. 2019, nr. 40120. Ook is er een brief van de minister van Landbouw, mede namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over de wijze waarop er kan worden omgegaan met de concrete situaties die op korte termijn spelen voor betrokken bedrijven en initiatiefnemers. Het is zaak dat Rijk en provincies in gezamenlijkheid beleid formuleren. Daar het gaat om provinciale bevoegdheden is ook aanvullende besluitvorming van colleges van gedeputeerde staten nodig. (Kamerstukken II, 2018/19, 32670, nr. 163).

Zie i.v.m. PAS ook:

  • Omdat voor het plan “Voormalige vliegbasis Twenthe – Midden” ontwikkelingsruimte is toegedeeld die in het PAS is gereserveerd, berust het mede op de passende beoordeling die voor het PAS is gemaakt. Gelet op hetgeen is overwogen in de hiervoor aangehaalde uitspraak is dit echter niet mogelijk. Daarom heeft de raad niet de zekerheid verkregen dat het plan “Voormalige vliegbasis Twenthe – Midden” de natuurlijke kenmerken van de betrokken Natura 2000-gebieden niet zal aantasten. Dit plan is dan ook vastgesteld in strijd met artikel 2.8, derde lid, van de Wet natuurbescherming. Het beroep is kennelijk gegrond. ABRS 17-07-2019, ECLI:NL:RVS:2019:2470
  • De conclusie in deze uitspraak dat de passende beoordeling die ten grondslag ligt aan het PAS niet voldoet aan de eisen die het Hof daaraan stelt kan gevolgen hebben voor de hiervoor bedoelde bestemmingsplannen waarvan de beroepsprocedure nog niet is afgerond en waarin op dit punt beroepsgronden naar voren zijn gebracht door degene die zich op deze bepalingen kan beroepen. De raad kan/kon bij de vaststelling van een bestemmingsplan niet verwijzen naar de passende beoordeling die ten grondslag ligt aan het PAS. De raad heeft in die gevallen het bestemmingsplan of het plandeel dat in de ruimtelijke ontwikkeling voorziet, vastgesteld in strijd met artikel 19j, derde lid, van de Nbw 1998 of artikel 2.8, derde lid, van de Wnb. ABRS 17-07-2019, ECLI:NL:RVS:2019:2467
  • Bestemmingsplan “Haagweg achter [locatie] te Monster” ABRS 17-07-2019, ECLI:NL:RVS:2019:2469
  • De rechtbank Midden-Nederland vernietigt de vergunning die is verleend aan een Flevolandse veehouderij die wilde uitbreiden. Vergunning werd eerder verleend op basis van het Programma Aanpak Stikstof. De Raad van State oordeelde op 29 mei echter dat het uitbreiden op basis van het PAS niet mag omdat niet duidelijk is of de genomen herstelmaatregelen ook daadwerkelijk een positief effect hebben. De provincie Flevoland zal nu een nieuw besluit moeten nemen met inachtneming van deze uitspraak. Rechtbank Midden-Nederland 15-07-2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:3232
  • Vergunning Wnb voor evenement “Welcome to the Village” 2019. Wnb stelt uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure niet verplicht. Passende beoordeling. Deskundigenadvisering. Stikstofdepositie via het water. Berekening op basis van het PAS ontoereikend. Grote Wielen niet aangewezen als stikstofgevoelig. Kritische depositiewaarden. Geen aanleiding om te schorsen of een maatregel op te leggen. Rechtbank Noord-Nederland 11-07-2019, ECLI:NL:RBNNE:2019:3094