De minister heeft een brief gestuurd over de voortgang van projecten (niet landbouw) na de uitspraak over de PAS. Kamerstukken II, 2018/19, 32670, nr. 149

De Afdeling heeft in de uitspraak van 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1603, geoordeeld dat de passende beoordeling die aan het PAS ten grondslag ligt niet voldoet aan de eisen die uit artikel 6 van de Habitatrichtlijn voortvloeien. Het voorgaande betekent dat het college de vergunning voor de veehouderij niet kon verlenen onder verwijzing naar de passende beoordeling die voor het PAS is gemaakt. Het bestreden besluit is genomen in strijd met de artikelen 19e en 19f van de Nbw 1998. De overige beroepsgronden behoeven thans geen bespreking. Het beroep is kennelijk gegrond. Het bestreden besluit dient te worden vernietigd. ABRS 05-06-2019, ECLI:NL:RVS:2019:2108 en vele andere.