Er is een nadere reactie van de minister op de uitspraak van de Raad van State over de Programmatische Aanpak Stikstof. Onder het kopje Hoe Nu Verder? worden de korte termijn, de middellange termijn en de lange termijn  aangestipt. Voor oplossingen is het nog te vroeg. (Kamerstukken II, 2018/19, 32670, nr. 147)