Het rapport Tussenevaluatie PAS, dat is opgesteld door adviesbureau TAUW, is naar de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstukken II, 2018/19, 32670, nr. 140). Er zijn met het PAS inmiddels zo’n 8000 toestemmingsbesluiten genomen en meldingen ingediend (tot en met 2017). De administratieve lasten voor het bedrijfsleven zijn met de toepassing van het PAS verlaagd ten opzichte van de situatie zonder PAS. Van de herstelmaatregelen is inmiddels 28% uitgevoerd (peildatum 31 maart 2018). Vele andere zijn in voorbereiding of in uitvoering. De verwachting van de bevoegde gezagen is dat vrijwel alle herstelmaatregelen tijdig gereed zijn. De aanscherping van de emissiegrenswaarden voor stallen heeft conform het programma plaatsgevonden. Het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen is en blijft haalbaar.