Artikel 70f lid 3 en lid 5 Pachtwet. De kern van de zaak is de kwalificatie van de tussen partijen gesloten gebruikersovereenkomst van 2006. Het is geen teeltovereenkomst als bedoeld in artikel 70f lid 3 Pachtwet omdat niet aan de formele vereisten is voldaan. Er zijn onvoldoende aanknopingspunten voor een eenmalige pachtovereenkomst. Het hof oordeelt dat het een reguliere pachtovereenkomst voor de duur van één jaar is. De door de grondkamer vastgestelde pachtprijs heeft te gelden als de tussen partijen overeengekomen pachtprijs. Dit betekent dat de vordering van verpachter tot betaling van de helft van de afgesproken pachtsom alsnog wordt afgewezen en de vordering van pachter tot terugbetaling van het teveel door hem betaalde wordt toegewezen. Hof Arnhem-Leeuwarden 02-04-2019, ECLI:NL:GHARL:2019:2921